Gå til innhold

Ny vareførsels- og tollavgiftslov

Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven) ble vedtatt av Stortinget og sanksjonert i statsråd 11. mars. De to lovene skal erstatte dagens lov om toll- og vareførsel (tolloven).

Vareførselsloven regulerer bestemmelser som blant annet gjelder plikter ved inn- og utførsel av varer, tollprosedyrer, innhenting av opplysninger om og kontroll med den grensekryssende vareførselen. Tollavgiftsloven regulerer selve tollkravet. I tillegg inneholder begge lover bestemmelser om definisjoner, virkeområde og opprinnelse, samt forvaltningsbestemmelser, kontrollbestemmelser og sanksjonsbestemmelser.

Tolletaten sendte 11. mars forslag til forskrifter til de nye lovene på offentlig høring, med høringsfrist 13. juni.

Lovene trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Forskriftene trer i kraft samtidig som lovene trer i kraft.