Gå til innhold

Hva skjer fremover?

Tolletaten har over tid hatt dialog med flere av de berørte aktørene i næringslivet om hvordan en omlegging til digital informasjonsangivelse før eller ved grensepassering best mulig bør gjennomføres. Innføringen blir trinnvis frem til mars 2024 da direktekjøring avvikles for alle transportmåter og digital melde- og opplysningsplikt er innført for alle transportmåter i januar 2025.

Tolletaten har i dag etablert digitoll for et begrenset antall aktører i næringslivet på Svinesund og Ørje. Mange vil kjenne dette som ekspressfortolling. Den løsningen overføres til en ny teknisk plattform og tas videre gjennom digitoll-konseptet fra november 2022.

Tidsplanen, som er sendt på høring, er foreslått fra Tolletaten som vist under.

Om deklarasjonsplikten og plan for utfasing av direktekjøring

01.01.2023

 • Nytt tollregelverk trer i kraft.
 • Hovedregelen er da at det er krav til at alle varer skal underlegges en tollprosedyre og at det skal sendes inn en deklarasjon før eller senest ved grensepassering.
 • Overgangsordning trinn 1: I en overgangsperiode vil direktekjøring fortsatt være mulig uten at varen deklareres før eller ved grensepassering. Varer som direktekjøres varemottaker eller som legges fysisk på tollager A, deklareres innen 10 dager eller ved uttak fra lager.
 • Selv om det ikke er et krav til deklarering for varer under tollagerprosedyren fra denne dato, vil det være mulig å levere deklarasjon for prosedyren tollager for de som ønsker det. Dette vil også gjelde for varer som direktekjøres. Næringslivet kan derfor starte omleggingen tidligere enn forskriften krever.

September/oktober 2023

 • Overgangsordning trinn 2: Mulighet for direktekjøring til varemottaker videreføres. Det innføres nå krav til levering av deklarasjon for prosedyren tollager før eller ved grensepassering også for varer som direktekjøres eller som legges fysisk på tollager A. Deklarasjonen for prosedyren tollager vil ha krav til færre dataelementer enn en deklarasjon for prosedyren overgang til fri disponering.

Mars 2024

 • Overgangsordning trinn 3: Direktekjøringsordningen er utfaset for alle transportmåter.

Illustrasjon som viser plan for utfasing av direktekjøring

Om digital melde- og opplysningsplikt

Det pågår et arbeid for å utvikle systemstøtte som skal gjøre det mulig å oppfylle melde- og opplysningsplikten digitalt. Dato for når systemstøtte for oppfylling av plikten er tilgjengelig ved de ulike transportmåtene:

 • November 2022:
  Mulighet for innlevering av melde- og opplysningsdata digitalt på vei ved Ørje og Svinesund tollsteder. Dersom dere ikke har benyttet løsningen tidligere, men ønsker å starte opp ber vi dere ta kontakt med oss her.

 • Fra 01.01.2023:
  Mulighet for innlevering av melde- og opplysningsdata digitalt ved øvrige tollsteder på vei og ferge kobles på fortløpende. Utrullingsplanen vil oppdateres kontinuerlig her.

 • 01.10.2023:
  Mulighet for innlevering av melde- og opplysningsdata digitalt ved all flyfrakt.

 • 30.06.2024:
  Mulighet for innlevering av melde- og opplysningsdata digitalt ved sjø og jernbane.

 • Januar 2025:
  Hovedregel om krav til innlevering av melde- og opplysningsdata digitalt ved alle transportmåter før eller ved grensepassering.

Illustrasjon som viser utrullingsplan for melde- og opplysningsplikt

Om forhåndsvarsel fra tredjeland (ICS2)

 • 01.03.2023:
  Kravene til elektronisk forhåndsvarsling i importkontrollsystemet ICS2 utvides (ICS2 fase 2). Transportører må forhåndsvarsle alle varer som fraktes via lufttransport fra tredjeland, det vil si land utenfor sikkerhetssonen bestående av EU, Norge og Sveits sine tollområder. Dette omfatter både post-, ekspress- og stykkgodsforsendelser, og det er krav om forhåndsvarsel både før lasting og før ankomst. Ved behov er det mulig å søke om gradvis tilkobling til ICS2 i en overgangsperiode fra 01.03.2023 frem til 02.10.2023. For å knytte deg opp til løsningen be din systemleverandør/IT avdeling å koble deg på. For utviklere gå videre til «Teknisk informasjon». (lenke klar 15.10)

 • 01.03.2024:
  Krav til forhåndsvarsling i ICS2 før lasting for sjø, vei og jernbane (ICS2 fase 3)

Illustrasjon som viser utrulling av ICS2