Gå til innhold

Tolletatens grunnlag for tilbakehold av varer

Tolletatens tre grunnlag for tilbakehold av varer ved brudd på immaterialrettigheter (IPR), og fremgangsmåten for å få bistand fra tollmyndighetene.

Vareførselsloven kapittel 10 regulerer tollmyndighetens tilbakehold av varer som utgjør inngrep i immaterialrettigheter og lignende overtredelser av markedsføringsloven. Tollmyndighetene har tre grunnlag for tilbakehold av varer vi mistenker kan være IPR-varer.

IPR-varer kan tilbakeholdes på grunnlag av en midlertidig forføyning (§ 10-4), vedtak fra tollmyndighetene (§ 10-4), eller på grunnlag av tollmyndighetenes eget tiltak (§10-5).

Tollmyndighetenes grunnlag for å holde tilbake varer vi mistenker er IPR-varer vil bero på om rettighetshaver har benyttet seg av ordningen med midlertidig forføyning eller bistand fra tollmyndighetene.

Når det ikke foreligger en midlertidig forføyning eller vedtak fra tollmyndighetene, kan Tolletaten på eget initiativ tilbakeholde varer som vi mistenker krenker en immateriell rettighet. I slike tilfeller så foreligger det ikke en plikt for Tolletaten til å varsle rettighetshaver. 

Tilbakehold på grunnlag av vedtak om bistand fra Tolletaten

Rettighetshaver kan søke tollmyndighetene om bistand til tilbakehold av varer som mistenkes å krenke immaterielle rettigheter, eller visse rettigheter etter markedsføringsloven (§ 10-1)

Søknad skal leveres elektronisk til Tolletaten. Tollmyndighetene vil på grunnlag av en slik søknad kunne fatte vedtak om bistand til tilbakehold av varer. Du finner søknaden på Altinn sine nettsider.

Du kan lese mer om utfylling her.

Rettighetshavere som benytter denne ordningen, vil også kunne benytte seg av forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av IPR-varer (§ 10-7) og småforsendelser (§ 10-8).

Tilbakehold på grunnlag av en midlertidig forføyning

Rettighetshaver kan velge om de ønsker å benytte seg av ordningen med midlertidig forføyning (§ 10-3).

En begjæring om midlertidig forføyning sendes til retten hvor bedriften din har forretningssted. Søknaden må inkludere navn, adresse og telefonnummer, samt beskrivelse av saken og bakgrunn for krav om midlertidig forføyning.

Immaterielle rettigheter må dokumenteres, og du må fremlegge en påstand for hva du mener rettens avgjørelse bør bli. En slik påstand kan eksempelvis være at Tolletaten ved innførsel eller utførsel skal søke, avdekke og holde tilbake varer som krenker din rett. Begjæringen må leveres i fire undertegnede eksemplarer til tingretten.

Etter at en kjennelse er avgitt er det opp til deg som rettighetshaver å komme til enighet med importør om hva som skal skje med den tilbakeholdte varen. Tingretten setter en kort frist for dette.

Viktig informasjon

Ordningen med å søke tollmyndighetene om bistand vil eksistere parallelt med ordningen med midlertidig forføyninger fra domstolene. Det er viktig å merke seg at ved bruk av midlertidig forføyning så vil man ikke kunne benytte seg av de forenklede fremgangsmåtene for ødeleggelse av varer.

Tilbakehold hvor det ikke foreligger vedtak om bistand eller midlertidig forføyning 

Hvor rettighetshaver ikke har en midlertidig forføyning eller et vedtak om bistand fra tollmyndighetene, har Tolletaten på eget tiltak adgang til å tilbakeholde varer som mistenkes å være IPR-varer.

Når tollmyndighetene tilbakeholder varer av eget tiltak, kan rettighetshaver gis mulighet til å søke om bistand etter at varene er tilbakehold av Tolletaten. I slike tilfeller vil rettighetshaver motta et varsel fra tollmyndighetene om adgangen til å søke om bistand (§ 10-5).