Gå til innhold

Tollverdi

Når du importerer varer fra utlandet, beregnes toll og merverdiavgift som hovedregel ut fra tollverdien på varene. Ved beregning av merverdiavgift skal også toll og andre avgifter som påløper ved innførsel inngå i grunnlaget.

Det finnes seks metoder for fastsettelse av tollverdien. Det er imidlertid
ikke anledning til å velge fritt blant metodene. Hovedregelen er at tollverdien skal fastsettes på grunnlag av transaksjonsverdien på varen. Transaksjonsverdien er den prisen som faktisk er betalt, eller skal betales, for varen ved salg for eksport til Norge, justert i samsvar med tolloven §§ 7-17 og 7-18.

Hvis du ikke kan fastsette tollverdien på bakgrunn av transaksjonsverdien, må du bruke en av de alternative metodene i tolloven §§ 7-11 flg. Disse metodene må prøves en etter en i den rekkefølgen de står. Da fastsetter du tollverdien på bakgrunn av

  • transaksjonsverdien til identiske eller liknende varer (§§ 7-11 og 7-12)
  • salgsprisen for identiske eller liknende varer (§ 7-14)
  • utregnet tollverdi på bakgrunn av bl.a. produksjons- og transportkostnader (§ 7-15)
  • en alternativ tollverdi som bygger på prinsippene i de forangående bestemmelsene (§ 7-16)

Omregningskurs – tolloven § 7-19

Når det ved fastsettelse av tollverdien er nødvendig å regne om utenlandsk valuta til norske kroner, skal omregningen skje ved å bruke Tolletatens omregningskurser.

Utsatt endelig verdifastsettelse – tolloven § 7-20

Dette kan være aktuelt i tilfeller der det er vanskelig å fastsette vederlaget på fortollingstidspunktet.

Hvis fastsettelsen av tollverdien utsettes, skal importøren kunne få utlevert varene fra tollmyndighetene, dersom det stilles tilstrekkelig sikkerhet for toll og avgifter.