Gå til innhold

Prosedyrekoder for innførsel

Prosedyrekoder for ordinær innførsel, midlertidig innførsel, gjeninnførsel og innlegg på tollager.

37 Prosedyre

Oppgi med kode i første kolonne hva innførselen gjelder i henhold til nedenstående oversikt.

Det må være samsvar mellom rubrikkene 1 og 37. Det første siffer i koden i rubrikk 37 skal være lik koden som er oppgitt i andre kolonne i rubrikk 1.

Innførsel
40 Ordinær innførsel av varer, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder
41 Ordinær innførsel av varer fra Svalbard, Jan Mayen og norsk del av kontinentalsokkelen, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder
44 Innførsel av varer som ikke er spesifisert under andre prosedyrekoder.
45 Innførsel av gratis erstatningsleveranser
49 Ordinær innførsel av varer hvor avgiftsgrunnlaget avviker fra statistisk verdi>

Midlertidig innførsel
50 Midlertidig innførsel av varer for reparasjon
51 Midlertidig innførsel av industrivare for bearbeiding
55 Midlertidig innførsel av varer, herunder varer til leie og lån, hvor avgifter belastes ved innførsel
57 Midlertidig innførsel av landbruksvare for bearbeiding i Norge
58 Midlertidig innførsel av varer, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder

Gjeninnførsel
60 Gjeninnførsel av varer i uforandret stand, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder
61 Gjeninnførsel av varer i uforandret stand etter midlertidig utførsel under prosedyrekode 20.
63 Gjeninnførsel av varer etter reparasjon, utført under prosedyrekode 22.
64 Gjeninnførsel av varer etter bearbeiding, utført under prosedyrekode 21.
66 Varer i retur etter bearbeiding på Svalbard, utført under prosedyrekode 24.
68 Gjeninnførsel av varer, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder

Tollager - innlegg av varer
70 Tollager A og B: Innlegg av norske eller fortollede varer.
72 Tollager D: Innlegg av norske eller fortollede varer.
73 Tollager D: Innlegg av ufortollede varer
76 Tollager C: Innlegg av norske eller fortollede varer
77 Tollager C: Innlegg av ufortollede varer

Prosedyrekode og tekstKoden omfatter (eksempler)Koden omfatter ikke (eksempler)

40

Innførsel av varer, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder

Koden omfatter bl.a.:
Prosedyrekode 40 er ment å omfatte alle former for innførsel av varer fra utlandet som skal forbli i Norge. Det vil normalt være et skifte av eierskap til varene mellom et utenlandsk og innenlandsk foretak/person, enten gjennom et salg eller en vederlagsfri overdragelse av varene.


• Varer som kjøpes til Norge
• Varer som leveres gratis til Norge, f.eks. gaver, vareprøver, overføring av varer mellom enheter innen samme konsern (se også kode 44 og 45)
• Bakkeutstyr, luftfartøyer, flysimulatorer, deler mv og undervisningsmateriell til sivil luftfart
• Varer fra fangst eller fiske på havet utenfor tollområdet eller fra ubebodde strekninger i polaregnene, og som innføres direkte derfra
• Varer av mindre verdi, jf tolloven § 5-9

I tillegg omfatter koden:


• Innførsel av bearbeidede varer fra tollager D, hvor tolletaten har gitt særskilt tillatelse til slik fortolling
• Innførsel av blandede varer fra tollager B

Koden omfatter ikke:


• Innførsel av varer som er dekket av andre prosedyrekoder for ordinær innførsel, herunder:
o Innførsel av varer fra Svalbard, Jan Mayen og norsk del av kontinentalsokkelen, kode 41.
o Gangbar mynt, sedler, obligasjoner, aksjer og andre verdipapirer samt veksler og lignende samt varer som innføres tollfritt i henhold til tolloven kapittel 5, går i kode 44.
o Gratis erstatningsleveranser fra utlandet til Norge, kode 45

• Innførsel av varer som bare skal være midlertidig i Norge, f. eks. varer til reparasjon, bearbeiding, leie/lån, utstilling, kodene 50-58


• Gjeninnførsel av varer som tidligere er utført fra Norge, f. eks. varer i retur etter reparasjon, bearbeiding, leie/lån, utstilling, kodene 60-68

 

 

 

 

41

Ordinær innførsel av varer fra Svalbard, Jan Mayen og norsk del av kontinentalsokkelen, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder

 

Koden omfatter bl.a.: Prosedyrekode 41 er ment å omfatte alle former for innførsel av varer fra Svalbard, Jan Mayen og norsk del av kontinentalsokkelen som skal forbli i Norge. Det vil normalt være et skifte av eierskap til varene mellom et utenlandsk og innenlandsk foretak/person, enten gjennom et salg eller en vederlagsfri overdragelse av varene.


• Varer som kjøpes til Norge
• Varer som leveres gratis til Norge, f.eks. gaver, vareprøver, overføring av varer mellom enheter innen samme konsern

 

 

 

 

Koden omfatter ikke:


• Innførsel av varer som er dekket av andre prosedyrekoder for ordinær innførsel, herunder:
o Innførsel av varer fra utlandet, kode 40.
o Gangbar mynt, sedler, obligasjoner, aksjer og andre verdipapirer samt veksler og lignende samt varer som innføres tollfritt i henhold til tolloven kapittel 5, går i kode 44.
o Gratis erstatningsleveranser fra utlandet til Norge, kode 45


• Innførsel av varer som bare skal være midlertidig i Norge, f. eks. varer til reparasjon, bearbeiding, leie/lån, utstilling, kodene 50-58
• Gjeninnførsel av varer som tidligere er utført fra Norge, f. eks. varer i retur etter reparasjon, bearbeiding, leie/lån, utstilling, kodene 60-68

44
Innførsel av varer som ikke er spesifisert under andre prosedyrekoder.

Koden omfatter bl.a.:
Varer som innføres til landet uten at de er spesifisert under andre koder, herunder:


• Gangbar mynt, sedler, obligasjoner, aksjer og andre verdipapirer samt veksler og lignende
• Varer som innføres tollfritt i henhold til tolloven kapittel 5:
• Varer til personlig bruk
• Varer til fremmede makters representasjoner og internasjonale organisasjoner
• Ødelagte varer
• Vareprøve mv.
• Varer til teknisk og vitenskapelig bruk mv.
• Varer til bruk mv. i transportmidler i ervervsmessig virksomhet

Koden omfatter ikke:

• Innførsel av varer som er dekket av andre prosedyrekoder for ordinær innførsel.
• Innførsel av varer som bare skal være midlertidig i Norge, f. eks. varer til reparasjon, bearbeiding, leie/lån, utstilling, kodene 50-58
• Gjeninnførsel av varer som tidligere er utført fra Norge, f. eks. varer i retur etter reparasjon, bearbeiding, leie/lån, utstilling, kodene 60-68

45

Innførsel av gratis erstatningsleveranser

Koden omfatter bl.a.:
Varer som selger i utlandet leveres gratis som erstatning for tidligere innførte varer som:


• er ødelagt
• ikke er levert etter avtale
• returnert selger
• destruert

 

Koden omfatter ikke:
Innførsel av varer som er dekket av andre prosedyrekoder for ordinær innførsel.

49

Ordinær innførsel av varer hvor avgiftsgrunnlaget avviker fra statistisk verdi

Koden omfatter bl.a.:
Innførsel av varer som skal forbli i Norge hvor avgiftsgrunnlaget avviker fra statistisk verdi og forsendelsen ikke er dekket av andre prosedyrekoder, herunder:


• kunstverk, samleobjekter og antikviteter
• tanntekniske arbeider

 

Koden omfatter ikke:
Innførsel av varer som er dekket av andre prosedyrekoder for ordinær innførsel, herunder:


• Mynter, sedler, obligasjoner, aksjer og andre verdipapirer samt veksler og lignende som ikke anses som samleobjekter. Disse hører under kode 44.
• Innførsel av varer som bare skal være midlertidig i Norge, f. eks. varer til reparasjon, bearbeiding, leie/lån, utstilling, kodene 50-58
• Gjeninnførsel av varer som tidligere er utført fra Norge, f. eks. varer i retur etter reparasjon, bearbeiding, leie/lån, utstilling, kodene 60-68


Midlertidig innførsel

Varer som innføres til Norge for en kortere periode med tanke på gjenutførsel.
Kodene for midlertidig innførsel skal alltid benyttes for slike ekspedisjoner, også når:


• Importør ønsker å betale alle avgifter selv om hjemmel for midlertidig tollfrihet er tilstede
• Det dreier seg om midlertidig innførsel hvor det ikke er hjemmel for tollfrihet.


Frist for gjenutførsel:


• Vet importør hvor lenge varen skal være her i landet, bør importør/deklarant oppgi dette i tolldeklarasjonen og tolletaten sette gjenutførselsfrist i forhold til dette.
• Blir varen værende ut over 365 dager i Norge, skal deklarasjonen følges opp med ny versjon av opprinnelig deklarasjon hvor ordinær innførsel, kode 40, benyttes.

 

50

Midlertidig innførsel av varer for reparasjon

Koden omfatter bl.a.:
Prosedyrekode 50 er ment å omfatte alle varer som innføres for reparasjon og deretter gjenutføres, herunder:


• Varer som innføres for reparasjon midlertidig tollfritt mot depositum/sikkerhetsstillelse
• Varer for reparasjon som kunne vært innført midlertidig tollfritt men hvor importør ønsker/velger å betale alle avgifter

Koden omfatter ikke
Midlertidig innførsel av varer som hører under andre prosedyrekoder for midlertidig innførsel, herunder:

 • Midlertidig innførsel av varer for bearbeiding, kodene 51 og 57

51

Midlertidig innførsel av industrivare for bearbeiding

Denne koden omfatter:
Prosedyrekode 51 er ment å omfatte alle industrivarer som innføres for bearbeiding og deretter gjenutføres, herunder:

 • Industrivare som innføres midlertidig tollfritt mot depositum/sikkerhetsstillelse
 • Industrivare for bearbeiding som kunne vært innført midlertidig tollfritt men hvor importør ønsker/velger å betale alle avgifter

Koden omfatter ikke:

Midlertidig innførsel av varer som hører under andre prosedyrekoder for midlertidig innførsel, herunder:


• Midlertidig innførsel av landbruksvare for bearbeiding, kode 57

55

Midlertidig innførsel av varer, herunder varer til leie og lån, hvor avgifter betales ved innførsel.

Koden omfatter bl.a.:
Varer som skal midlertidig inn til Norge hvor avgifter skal betales, herunder:


• Varer som skal midlertidig inn til landet og hvor det ikke er hjemmel for å innvilge midlertidig toll og/eller avgiftsfritak, eks leie og lån.
• Varer, med unntak av varer til reparasjon/bearbeiding, som kunne vært innført midlertidig tollfritt men hvor importør ønsker/velger å betale alle avgifter

 

 

 

 

 

 

 

Koden omfatter ikke:
Midlertidig innførsel av varer som hører under andre prosedyrekoder for midlertidig innførsel, herunder:


• Varer for reparasjon eller bearbeiding som hører inn under kodene 50, 51 og 57.

57
Midlertidig innførsel av landbruksvare for bearbeiding i Norge

Koden omfatter bl.a.:
Prosedyrekode 57 er ment å omfatte landbruksvare som det er gitt bevilling for å innføre midlertidig for bearbeiding, herunder:


• Landbruksvare som innføres midlertidig tollfritt mot depositum/sikkerhetsstillelse
• Landbruksvare for bearbeiding som kunne vært innført midlertidig tollfritt men hvor importør ønsker/velger å betale alle avgifter

 

Koden omfatter ikke:
Midlertidig innførsel av varer som hører under andre prosedyrekoder for midlertidig innførsel, herunder:
• Midlertidig innførsel av industrivare, kode 51

58
Midlertidig innførsel av varer, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder.

Denne koden omfatter:
Midlertidig innførsel av varer med hjemmel for midlertidig tollfritak, med eller uten depositum, ikke nevnt under prosedyrekodene 50, 51, 55 og 57.

Koden omfatter ikke:
Midlertidig innførsel av varer nevnt under kodene 50, 51, 55 og 57.


Gjeninnførsel

Varer som tidligere er utført fra Norge, midlertidig eller permanent, som nå gjeninnføres.
Kodene for gjeninnførsel skal alltid benyttes for slike ekspedisjoner, også når:

 • Utgående tolldeklarasjon ikke kan framlegges
 • Eksportør og importør (den som gjeninnfører) ikke er den samme

 

60
Gjeninnførsel av varer i uforandret stand, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder

Koden omfatter bl.a.:
Norske eller fortollede varer som er utført med den hensikt å forbli i utlandet (i motsetning til varer i kode 61) og som nå gjeninnføres i uforandret stand, herunder:

 • Gjenkjøp av tidligere utførte varer

Koden omfatter ikke:
Gjeninnførsel av varer som er dekket andre av prosedyrekoder under gjeninnførsel, herunder:

 • Gjeninnførsel av varer i uforandret stand etter midlertidig utførsel, kode 20

61
Gjeninnførsel av varer i uforandret stand etter midlertidig utførsel under prosedyrekode 20.

Denne koden omfatter:
Norske eller fortollede varer som er utført med den hensikt å returneres (i motsetning til varer i kode 60) under prosedyrekode 20, og som nå, gjeninnføres i uforandret stand

Koden omfatter ikke:
Gjeninnførsel av varer som er dekket andre av prosedyrekoder under gjeninnførsel, herunder:

 • Gjeninnførsel av varer i uforandret stand utført med hensikt å bli i utlandet under prosedyrekode 10 osv.

63
Gjeninnførsel av varer etter reparasjon, utført under prosedyrekode 22.

Koden omfatter bl.a.:
Norske eller fortollede varer som er ekspedert midlertidig til utlandet og Svalbard med den hensikt å bli reparert og deretter gjeninnført til Norge, herunder:

 • Varer som kommer i retur etter reparasjon det skal betales for og hvor utgående tolldeklarasjon framlegges
 • Varer som kommer i retur etter reparasjon det ikke skal betales for (garantireparasjon o.l.) hvor utgående tolldeklarasjon framlegges
 • Varer som kommer i retur etter reparasjon (både betaling og gratis) hvor utgående tolldeklarasjon ikke framlegges

Koden omfatter ikke:
Gjeninnførsel av varer som er dekket andre av prosedyrekoder under gjeninnførsel, herunder:

 • Gjeninnførsel av varer etter bearbeiding, kodene 64 og 66

64
Gjeninnførsel av varer etter bearbeiding, utført under prosedyrekode 21.

Koden omfatter bl.a.:
Norske eller fortollede varer som er ekspedert midlertidig til utlandet med den hensikt å bli bearbeidet og deretter gjeninnført til Norge, herunder:

 • Tekstiler som gjeninnføres etter bearbeiding/foredling i utlandet iht. tolloven § 7-4
 • Varer som kommer i retur etter bearbeiding det skal betales for og hvor utgående tolldeklarasjon framlegges
 • Varer som kommer i retur etter bearbeiding det ikke skal betales for hvor utgående tolldeklarasjon framlegges
 • Varer som kommer i retur etter bearbeiding (både betaling og gratis) hvor utgående tolldeklarasjon ikke framlegges

Koden omfatter ikke:
Gjeninnførsel av varer som er dekket andre av prosedyrekoder under gjeninnførsel, herunder:

 • Gjeninnførsel av varer etter reparasjon, prosedyrekode 63
 • Varer i retur etter bearbeiding på Svalbard, prosedyrekode 66

66
Varer i retur etter bearbeiding på Svalbard, utført under prosedyrekode 24.

Koden omfatter bl.a.:
Norske eller fortollede varer som er ekspedert midlertidig til Svalbard eller Jan Mayen med den hensikt å bli bearbeidet og deretter gjeninnført til Norge, herunder:

 • Varer som kommer i retur etter bearbeiding det skal betales for hvor utgående tolldeklarasjon framlegges
 • Varer som kommer i retur etter bearbeiding det ikke skal betales for (garantireparasjon o.l.) hvor utgående tolldeklarasjon framlegges
 • Varer som kommer i retur etter bearbeiding (både betaling og gratis) hvor utgående tolldeklarasjon ikke framlegges

Koden omfatter ikke:
Gjeninnførsel av varer som er dekket andre av prosedyrekoder under gjeninnførsel, herunder:

 • Varer i retur etter bearbeiding andre steder enn på Svalbard/Jan Mayen, prosedyrekode 64

68
Gjeninnførsel av varer, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder

Denne koden omfatter:
Norske eller fortollede varer, som gjeninnføres og ikke hører inn under andre prosedyrekoder for gjeninnførsel, herunder;

 • Gjeninnførsel av ødelagte varer som returneres for å bli erstattet av nye, tilsvarende varer, gratis (Gratis erstatningsleveranse)
 • Emballasje og lastepaller i retur som innføres tollfritt iht. tolloven kap. 5

Koden omfatter ikke

 • Gjeninnførsel av varer som er dekket av prosedyrekodene 60, 61, 63, 64 og 66.


Tollager – innlegg av varer:


Tollager A: Alminnelig tollager der ufortollede varer ligger i påvente av fortolling. Se Tollforskriften 4-30-10
Tollager B: Sentraltollager. Tollager der varene er bestemt for distribusjon i flere land. Se Tollforskriften 4-30-12
Tollager C:Tollfritt utsalg på lufthavn. Taxfree-butikken (avgang/ankomst) med tilhørende lager. Se Tollforskriften 4-30-13
Tollager D: Bearbeidingstollager. Se Tollforskriften 4-30-14

 

70
Tollager A og B:
Innlegg av norske eller fortollede varer.

Denne koden omfatter:

 • Norske eller fortollede varer som legges inn på tollager A hvor det søkes fritak for toll og/eller særavgifter.
 • Norske eller fortollede varer som legges inn på tollager B for å blandes med ufortollede varer

Koden omfatter ikke:

 • Innlegg av varer som er dekket av andre koder for innlegg av varer på tollager.
 • Innlegg av ufortollede varer på tollager A og B.

72
Tollager D:
Innlegg av norske eller fortollede varer.

Denne koden omfatter:

 • Norske eller fortollede varer som legges inn på tollager D hvor det søkes fritak for toll og/eller særavgifter.
 • Norske eller fortollede varer som legges inn på tollager D for å blandes med ufortollede varer

Koden omfatter ikke:
Innlegg av varer som er dekket av andre koder for innlegg av varer på tollager, herunder:

 • Innlegg av ufortollede varer på tollager D, kode 73

73
Tollager D:
Innlegg av ufortollede varer

Denne koden omfatter:

 • Ufortollede varer som legges inn på tollager D.

Koden omfatter ikke:
Innlegg av varer som er dekket av andre koder for innlegg av varer på tollager, herunder:

 • Innlegg av fortollede varer på tollager D, kode 72

76
Tollager C:
Innlegg av norske eller fortollede varer

Denne koden omfatter:

 • Norske eller fortollede varer som legges inn på tollager C hvor det søkes fritak for toll og/eller særavgifter.

Koden omfatter ikke:
Innlegg av varer som er dekket av andre koder for innlegg av varer på tollager, herunder:

 • Innlegg av ufortollede varer på tollager C, kode 77

77
Tollager C: 
Innlegg av ufortollede varer

Denne koden omfatter:

 • Ufortollede varer som legges inn på tollager C.

Koden omfatter ikke:
Innlegg av varer som er dekket av andre koder for innlegg av varer på tollager, herunder:

 • Innlegg av fortollede varer på tollager C, kode 76