Gå til innhold

Midlertidig import til Norge

Hvis du skal importere varer midlertidig til Norge, er det egne ordninger for deklarering. For noen varer kan du da unngå å betale toll og avgifter mot at du stiller en sikkerhet eller garanti.

Du skal deklarere varer som midlertidig import, når du skal bruke varene en begrenset periode i Norge. Det gjelder for eksempel varer som skal repareres eller stilles ut, yrkesutstyr, spesialverktøy eller dyr til avl.

For å unngå å betale toll og avgifter ved midlertidig import stilles det i de fleste tilfeller krav til sikkerhet (garanti).

Følgende varer kan du likevel importere midlertidig, uten å stille sikkerhet:

 • yrkesutstyr av mindre verdi (under 10 000 kroner)
 • kjøretøy
 • fritidsbåter og privatfly
 • containere
 • produksjons- og kringkastingsutstyr
 • jernbanemateriell
 • varer til bruk ved større ulykker og naturkatastrofer
 • reisegods for turister

Les om vilkårene for midlertidig import uten sikkerhetsstillelse i:

Hvis du har importert varer midlertidig og betalt toll og avgifter, kan du søke om refusjon av toll og avgifter når varene er gjenutført. Som næringsdrivende vil du som hovedregel ikke få refundert merverdiavgift fordi virksomheter har en egen fradragsordning med skattemyndighetene.

Tollfritak mot å stille sikkerhet

For følgende varer kan du få tollfritak ved å stille sikkerhet for toll og avgifter:

 • yrkesutstyr av større verdi (over 10 000 kroner)
 • varer til fremvisning eller demonstrasjon på varemesser, utstillinger og liknende
 • utstyr til sirkus og tivoli
 • utstyr til kultur- og idrettsarrangement
 • varer til testing
 • spesialverktøy
 • vitenskapelige instrumenter
 • dyr til avl
 • velferdsmateriell til sjømenn

Aktuelle måter å stille sikkerhet på:

 • depositum
 • bankgaranti
 • via tollkredittkontoen
 • ATA-carnet

Les om vilkårene for midlertidig import mot å stille sikkerhet i:

ATA-carnetet

ATA-carnetet er et alternativ til en deklarasjon for midlertidig import, som i tillegg fungerer som sikkerhet for toll og avgifter.

Koder

Det er egne prosedyrekoder for midlertidig import, og det er viktig at du benytter korrekt prosedyrekode når du fyller ut tolldeklarasjonen.

Frist for gjenutførsel

Tolletaten kan gi inntil ett års frist for gjenutførsel av varer som er importert midlertidig. Hvis du gjenutfører varene etter fristen, risikerer du å måtte betale toll og avgifter og å bli ilagt en sanksjon for å ha overtrådt fristen. Du kan søke Tolletaten om å få forlenget fristen for gjenutførsel. Du må sende søknaden til Tolletaten før fristen på ett år utløper.

Når du skal gjenutføre varer som er midlertidig importert, må du deklarere varene ved gjenutførselen. Også her er det viktig å benytte korrekt prosedyrekode.

Den midlertidige innførselen skrives ikke automatisk av i Tolletatens fortollingssystem TVINN selv om varene er gjenutført. Dette må du selv melde fra om på e-post til Tolletaten (post@toll.no). Du må oppgi ekspedisjons- og løpenummer på den midlertidige innførselen og gjenutførselen slik at vi kan avskrive tolldeklarasjonene mot hverandre i TVINN. Hvis du ikke søker om avskriving innen gjenutførselsfristen på ett år etter fortollingsdato, vil Tolletaten omgjøre tolldeklarasjonen til ordinær innførsel, og du blir belastet med importavgiftene. 

Rundskriv

Rundskriv om midlertidig innførsel
Fant du det du lette etter?