Gå til innhold

Midlertidige innførselsdeklarasjoner

Her finner du mer informasjon om midlertidig import med deklarasjon.

Koder

Det er egne prosedyrekoder for midlertidig import, og det er viktig at du benytter korrekt prosedyrekode når du fyller ut deklarasjonen.

Frist for gjenutførsel

Tolletaten kan gi inntil ett års frist for gjenutførsel av varer som er importert midlertidig. Hvis du gjenutfører varene etter fristen, risikerer du å måtte betale tollavgift og andre avgifter og å bli ilagt en sanksjon for å ha overtrådt fristen. Du kan søke Tolletaten om å få forlenget fristen for gjenutførsel. Du må sende søknaden til Tolletaten i god tid før fristen på ett år utløper.  

Det er mottaker av varene (den deklarasjonspliktige) som er ansvarlig overfor Tolletaten når det gjelder oppfølging av den midlertidige innførselen og sørge for at varene blir gjenutført innen fristen. 

Deklarasjonsoversikteni Altinn gir en detaljert oversikt over firmaets midlertidige innførsler og frister for gjenutførsel.  

Når du skal gjenutføre varer som er midlertidig importert, må du deklarere varene ved gjenutførselen. Også her er det viktig å benytte korrekt prosedyrekode. 

Den midlertidige innførselen skrives ikke automatisk av i Tolletatens deklareringssysteTVINN selv om varene er gjenutført. Dette må du selv melde fra om på e-post til Tolletaten (post@toll.no). Du må oppgi ekspedisjons- og løpenummer på den midlertidige innførselen og gjenutførselen slik at vi kan avskrive deklarasjonene mot hverandre i TVINN. Hvis du ikke søker om avskriving innen gjenutførselsfristen på ett år etter deklareringsdato, vil Tolletaten omgjøre deklarasjonen til ordinær innførsel, og du blir belastet med importavgiftene.  

Dersom varene likevel kan dokumenteres å være gjenutført innen fristen må det søkes om endring. 

Ny ordning for deklarant

1. september 2021 ble det åpnet for at deklarant selv kan avslutte en midlertidig innførsel mot gjenutførsel, eller endre en midlertidig innførsel til ordinær innførsel dersom varen blir værende i Norge. Ordningen ble obligatorisk fra 1. mai 2022. Dette betyr at deklarant selv skal avslutte eller gjøre opp midlertidige innførsler når angitte kriterier for deklarasjonene er oppfylt. Se nærmere beskrivelse her. 

Den nye ordningen innebærer at en tollrepresentant kan avslutte den midlertidige innførselen mot gjenutførsel. Tollrepresentanten må relatere ekspedisjon- og løpenummer på gjenutførsel til den midlertidige innførselen. 

Det er en forutsetning at varen gjenutføres i sin helhet, slik at gjenutførselen dekker den midlertidige innførselen. Det er en begrensning på inntil 5 deklarasjoner som kan relateres til aktuelle midlertidige innførsel. 

Dersom varene blir i Norge i stedet for å gjenutføres kan tollrepresentanten endre den midlertidige innførselen til en ordinær innførsel. Se lenke over for nærmere spesifikasjoner.