Gå til innhold

Cruisetrafikk i norske farvann

Informasjon om regelverk for cruisefartøy som kommer til Norge.

Regelverk
Dette informasjonsskrivet er ikke uttømmende. I tilfelle av ev. motstrid mellom gjeldende bestemmelser i lov eller forskrift og dette informasjonsskrivet, går lov- og forskriftsbestemmelsene foran.

  

Ankomst, meldeplikt, dokumenter 
Når et cruisefartøy kommer til Norge skal føreren sørge for at fartøyet går direkte til en kommune hvor det er tollsted.

jf. tollforskriften §§ 3-2-1 og
4-3-1 sjette ledd

Føreren har plikt til å melde fra om at fartøyet ankommer.

jf. tolloven § 3-3
Føreren har plikt til å melde fra til tollmyndighetene om ankomsten minst 24 timer på forhånd. Melding skal gis elektronisk i SafeSeaNet Norway. jf. tollforskriften § 3-3-1 første og annet ledd
- Forhåndsmelding jf. tollforskriften § 3-3-1
- Fartøysdeklarasjon jf. tollforskriften § 3-3-2 første ledd bokstav a 
- Helseerklæring når det er påkrevd for eksempel ved smittsom sykdom av betydning for internasjonal folkehelse. Se forskrift av 21. desember 2007 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse § 5 
Hvis fartøyet seiler videre til anløpssteder ved andre tollsteder, skal seilasen meldes i Safe Sea Net  
Fører av turistfartøy i cruisefart (flytende hoteller og lignende) er unntatt fra plikten til å legge frem besetnings- og proviantdeklarasjon med mindre fartøyet medbringer vare som skal losses i Norge. jf. tollforskriften § 3-3-2 åttende ledd
Tollmyndighetene kan etter søknad gi transportør generell tillatelse til at fartøyet kan gå direkte til sted der tollmyndighetene ikke er stasjonert. Det må i så fall være tilrettelagt for Tolletatens kontroll der fartøyene ankommer jf. tollforskriften § 3-2-6
Proviant  
Der passasjerer på en eller annen måte medfølger om bord under grensekryssing på vei fra eller til utenlandsk havn, kan medbragt proviant benyttes avgiftsfritt jf. tolloven § 5-2 første ledd bokstav a og merverdiavgiftsloven § 7-3 annet ledd.
Det gjelder kvotebegrensninger for alkohol og tobakk. Begrensningene gjelder ikke bruk på turistfartøyer i cruisefart. jf. tollforskriften § 5-2-1 annet og tredje ledd 
Tollfritaket opphører imidlertid dersom fartøyet går over i innenriks fart, går i opplag, går til verksted eller har annet opphold i tollområdet og hvor mindre enn en tredjedel av besetningen er påmønstret eller blir værende i tollområdet mer enn 30 dager.  jf. tollforskriften § 5-2-1 fjerde ledd.
Med hensyn til medbragt proviant er salg av alkohol og tobakksvarer for ilandbringelse ikke tillatt når fartøyet ligger i havn eller befinner seg i indre farvann med unntak av Oslofjorden.  jf. tollforskriften § 5-2-1 femte ledd.
For ufortollet proviant som er blitt tildelt i Norge gjelder følgende: På samme måte som for medbrakt proviant, kan tildelt proviant forbrukes tollfritt. Det gjelder kvotebegrensninger for alkohol og tobakk. Begrensningene gjelder ikke bruk på turistfartøyer i cruisefart. Salg av varer som tillates proviantert kan bare finne sted etter at fartøyet har forlatt siste havn i Norge. jf. tollforskriften §§ 4-23-4 fjerde ledd og 4-23-5
Kontroll av passasjerer  
Cruisepassasjerer behandles på lik linje med andre reisende til/fra Norge. Dersom det søkes om særskilte kontrollordninger for passasjerer, gjerne relatert til transport av bagasje mellom havn og flyplass, vil dette bli vurdert av det aktuelle tollstedet. Tolletaten vil i sin vurdering vektlegge hvorvidt muligheten foreligger til å utføre en sikker og enkel gjennomførbar kontroll av alle passasjerer med tilhørende bagasje.  
Ønsker passasjerer å avslutte cruiset på anløpssteder hvor Tolletaten ikke er stasjonert, må forutgående søknad om dette foreligge sammen med innleveringen av forhåndsmelding og seilingsplan. Med mindre slik søknad foreligger gis kun anløpstillatelse til steder hvor Tolletaten ikke er stasjonert under forutsetning av at alle passasjerer reiser videre med fartøyet når dette forlater havnen jf. tollforskriften § 3-2-6.
Tolloven og tollforskriften gjelder ved innførsel eller utførsel av varer. Det innebærer at dersom den reisende medbringer ufortollede varer for ilandbringelse skal varene fremlegges og deklareres for Tolletaten.

jf. tolloven §§ 3-1 og 4-10.

Bestemmelser om toll- og avgiftsfritak gjelder tilsvarende, jf. retten til kvoteregulert toll- og avgiftsfri innførsel av alkohol og tobakk etter opphold i utlandet, på Svalbard eller på Jan Mayen

jf. tollforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-6.

Proviant til bevertning om bord  
Ved bevertning til besøkende om bord (m.a.o. alle andre enn reisende til eller fra utlandet) må provianten som skal nyttes innenfor tollområdet kjøpes i beskattet stand av leverandør på landsiden. Besøkende kan bli gjenstand for Tolletatens kontroll når de forlater skipet.  
Visse fartøy kan, i svært begrenset grad og på bestemte vilkår, medta passasjerer eller reisende som utelukkende foretar en innenriks reise dersom det benyttes avgiftsfri proviant om bord i fartøyet.  Se nærmere vilkår i tollforskriften §§ 4-23-5 tredje ledd og 5-2-1 fjerde ledd.
Tolletatens fullmakter til kontroll  

Tolletaten har vide fullmakter til å utøve kontroll.

Det kan foretas kontroll på person som ferdes til eller fra grensen for tollområdet for å bringe på det rene om en vare er eller søkes unndratt tollmyndighetenes kontroll.

jf. tolloven kapittel 13.

jf. tolloven § 13-1.