Gå til innhold

Innsending av ankomstmelding - før grensepassering og/eller etter lossing

Dersom autorisert mottaker melder ankomst i NCTS før varene ankommer norsk grense må forsendelsen fortolles mot innpasseringstollstedet.

Autoriserte mottakere plikter å underrette bestemmelsestollstedet om varenes ankomst, og kan ikke losse varene før de har mottatt lossetillatelse fra bestemmelsestollstedet.

Ankomstmelding skal ikke sendes inn før grensepassering

Tolletaten har identifisert en rekke tilfeller hvor autoriserte mottakere har registrert ankomst i NCTS før forsendelsen har passert inn i landet.

Dette fører til at transitteringstollstedet ikke får registrert grensepassering i NCTS, som igjen medfører til forsinkelse for transportøren samt unødvendig merarbeid for Tolletaten på grensen, da forholdet i hvert enkelt tilfelle må avklares før transporten kan fortsette.

Det kan dessuten være en indikasjon på mulig svindel ved at det finnes mer enn én forsendelse med samme MRN.

IE007 er en ankomstmelding som skal sendes når transporten kommer frem til den autoriserte mottaker, og før lossing. Tolletaten forventer at autoriserte mottakere har rutiner som sikrer at en transport har ankommet bestemmelsestollstedet før ankomst registreres. 

Konsekvenser når ankomstmelding sendes inn før grensepassering

Tolletaten vil holde forsendelsen tilbake inntil situasjonen er avklart opp mot autorisert mottaker og/eller bestemmelsestollstedet. Da transitteringen allerede er meldt ankommet, ansees den ikke lenger å være under tollmyndighetens kontroll. Den hovedansvarlige for prosedyren har derfor ikke lenger tillatelse til å transportere det ufortollede godset til bestemmelsestollstedet i Norge, og denne transporten kan da ikke fortsette under transitteringsprosedyren.

Det er ikke tillatt å starte opp en ny transittering/forpassing fra grensen til bestemmelsestollstedet i Norge for den samme forsendelsen. Transitteringsprosedyren og systemets karakter åpner ikke muligheten til å ha to transitteringer (MRN) for samme forsendelse. Forsendelsen må derfor fortolles mot det innpasseringstollstedet hvor varene er fremlagt. Varene blir da frigitt på grensen og kan utleveres varemottaker. Alternativet er at varene legges inn på tollager.

Ankomstmelding skal sendes inn før varene losses

Tolletaten har også registrert at autoriserte mottakere sender inn ankomstmelding (IE007) etter at varene er losset, i mange tilfeller opptil flere dager etter faktisk ankomst. 

Dette fratar bestemmelsestollstedet enhver mulighet til å få kjennskap til faktisk ankomst og å kunne utføre kontroll. I de tilfellene ankomst meldes flere dager i ettertid, får det betydninger for ankomstfristen satt av avgangstollstedet og for garantien som blir bundet opp unødig lenge. 

Lossemerknader

Er ankomstmeldingen (IE007) sendt før grensepassering, må den autoriserte mottaker, etter at varene er fortollet på grensen eller lagt inn på tollager, sendes lossemerknader (IE044) til bestemmelsestollstedet. Lossemerknadene må rapporteres i henhold til det som faktisk er ankommet/fortollet.

Advarsel og sanksjon

Dersom den autoriserte mottakeren ikke er i stand til å oppfylle kravet om å sende inn ankomstmelding (IE007) i rett tid, vil Tolletaten vurdere om firmaet er berettiget til å kunne inneha status som autorisert mottaker.

Dersom den autoriserte mottakeren ikke etterkommer de retningslinjer som er gitt i samband med at transitteringen ble stoppet, og uregelmessighetene allikevel fortsetter, vil Tolletaten gi den den autoriserte mottakeren en formell advarsel. Advarselen vil inneholde en beskrivelse av forholdet, bakgrunnen for reaksjonen, og opplyse om eventuelle sanksjoner ved fortsatte brudd på bestemmelsene.

Vi minner om at Tolletaten kan endre, tilbakekalle eller suspendere autorisasjoner dersom det skjer vesentlige eller gjentatte brudd på autorisasjonens vilkår.