Gå til innhold

Etiske retningslinjer for Tolletaten

Her finner du de etiske retningslinjene som gjelder for ansatte i Tolletaten.

Innhold

  1. Generelle bestemmelser
  2. Lojalitet
  3. Åpenhet
  4. Tillit til statsforvaltningen
  5. Faglig uavhengighet og objektivitet

1. Generelle bestemmelser

Ansatte i staten skal ledes etter både forvaltningsetiske og allmennetiske prinsipper, verdier og normer.

Enhver ansatt har et selvstendig ansvar for å bidra til at virksomhetens tillit og anseelse blir ivaretatt. Statsansatte skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandlingen eller arbeidet forøvrig, og heller ikke la hensynet til egen eller virksomhetens bekvemmelighet eller prestisje påvirke handlinger eller avgjørelser.

1.1 Hensynet til innbyggerne

Både som myndighetsutøver, tjenesteyter og forvalter av betydelige samfunnsressurser, plikter statsforvaltningen – og dermed den enkelte ansatte – å ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt ovenfor det enkelte individ.

Tolletatens ansatte skal utøve sine oppgaver på en etisk forsvarlig og profesjonell måte, der rettssikkerheten til enkeltindividet skal ivaretas.

Tolletatens ansatte skal opptre hensynsfullt, vennlig, høflig og korrekt ovenfor publikum i så vel muntlig som skriftlig kommunikasjon. Dette gjelder selv om den andre part ikke opptrer på en slik måte.

Tolletatens ansatte skal opptre på en måte- og utøve en praksis- som ikke diskriminerer individer på bakgrunn av kjønn, alder, funksjonsevne, språk, livvssyn, religiøs- etnisk- eller kulturell tilhørighet eller seksuell legning.

Noen former for diskriminering og trakassering er lovregulerte.

Tolletatens ansatte har taushetsplikt om opplysninger om personer eller virksomheters økonomiske, bedriftsmessige eller personlige forhold. Det skal ikke innhentes eller gis ut flere opplysninger, verken internt eller eksternt, enn det som er nødvendig for å utføre lovlig tjeneste.

God forvaltningsetikk generelt og taushetsplikt spesielt, skal bidra til å sikre at Tolletatens ansatte fremstår som lojale, uavhengige og med stor grad av personlig integritet.

1.2 Hensynet til statens omdømme

Den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader statens omdømme.

For en kontrolletat er omdømmet spesielt sårbart ved eventuelle interne økonomiske misligheter og brudd på regelverket etaten forvalter. Tolletatens ansatte skal, så vel i som utenfor tjeneste, opptre slik at etatens tillit og omdømme ikke blir skadet.

2. Lojalitet

Lojalitetsplikten er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp, og det følger av arbeidsforholdet at det er en gjensidig lojalitetsplikt mellom arbeidstaker og virksomheten.

Arbeidstakers lojalitetsplikt går ut på at arbeidstaker må opptre i samsvar med virksomhetens interesser. Blant annet skal arbeidstaker ikke uberettiget omtale arbeidsgiver eller virksomheten på en negativ måte. Arbeidsgiver skal på sin side sikre at arbeidstakers interesser blir ivaretatt så langt det er mulig, og ledere har et særlig ansvar for å bidra til beskyttelse av arbeidstakere som avdekker og rapporterer kritikkverdige forhold.

2.1 Lydighetsplikt

Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete. Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.

Tolletatens ansatte skal reise de nødvendige motforestillinger før en avgjørelse tas, men lojalt følge opp fattede beslutninger.

Det forventes at Tolletatens ansatte skal ha fokus på etatens beste, og ha et helhetig fokus i sin oppgaveløsning.

Det forventes at Tolletatens ansatte i egne forhold skal opptre lojalt i relasjon til det regelverket etaten forvalter.

2.2 Rapporteringsplikt

Statsansatte plikter å melde fra til arbeidsgiver om forhold hun eller han blir kjent med og som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade, slik at det kan iverksettes tiltak med sikte på å unngå eller begrense tapet eller skaden.

Tolletatens ledere har et særskilt ansvar for å håndtere varslingssaker etter gjeldende rutiner, og sørge for at varslere ikke utsettes for gjengjeldelse.

For Tolletatens ansatte gjelder en særskilt rapporteringsplikt, med vekt på tollovertredelser og andre forhold omtalt i Tolloven med forskrifter.

2.3 Effektivitetsplikt

Statsansatte plikter å bruke og ta vare på statens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med statens midler. For å nå de oppsatte målene på en god og effektiv måte, kreves det en avveining mellom effektivitet og ressursbruk, grundighet, kvalitet og god forvaltningsskikk.

Offentlighet og en åpen diskusjon er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Det er en sammenheng mellom kravet til åpenhet, lojalitet og plikten til å rapportere om uheldige forhold i virksomheten. For å kunne danne seg en helhetlig oppfatning av hvor langt f. eks rapporteringsplikten går, må det konkrete spørsmålet også vurderes i lys av kravet til åpenhet og lojalitet, noe som vil innebære at de svarene en kommer frem til og de dilemmaene som oppstår, vil variere fra sak til sak.

3. Åpenhet

Statsforvaltningen må utvise åpenhet så vel utad mot innbyggerne som innad i egen virksomhet og mellom de forskjellige forvaltningsgrener. Dette er en nødvendig forutsetning for allmennhetens tillit til statstjenesten, og skal motvirke klanderverdig atferd og ukultur.

Offentlighet og en åpen diskusjon er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Det er en sammenheng mellom kravet til åpenhet, lojalitet og plikten til å rapportere om uheldige forhold i virksomheten. For å kunne danne seg en helhetlig oppfatning av hvor langt f. eks rapporteringsplikten går, må det konkrete spørsmålet også vurderes i lys av kravet til åpenhet og lojalitet, noe som vil innebære at de svarene en kommer frem til og de dilemmaene som oppstår, vil variere fra sak til sak. 

3.1 Offentlighet

Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med statens virksomhet, og således kunne få innsikt i hvordan staten skjøtter sine oppgaver.

3.2 Aktiv opplysningsplikt

Staten har en aktiv opplysningsplikt. Statsansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger, enten det er til andre myndigheter, selskaper, organisasjoner eller innbyggere. I noen sammenhenger vil dette innebære at man uoppfordret skal gi nødvendige opplysninger av betydning for behandling av saken.

3.3 Ansattes ytringsfrihet

Statsansatte, så vel som alle andre, har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om statens virksomhet og alle andre forhold.

For ytterligere og mer utfyllende kommentarer fra Etiske retningslinjer for statstjenesten, på regjeringen.no

3.4 Varsling om kritikkverdige forhold

Statsansatte må kunne varsle om kritikkverdige forhold i forvaltningen. Det skal som hovedregel varsles til nærmeste leder. 

Det henvises til ansattes rettigheter og plikter i forbindelse med rutiner for varsling av kritikkverdige forhold.

4. Tillit til statsforvaltningen

For å ivareta og styrke befolkningens tillit til statsforvaltningen, er det særlig viktig at de avgjørelsene som tas, ikke blir påvirket av hensyn som er saken uvedkommende.

Våre viktigste regler for å sikre tilliten til den offentlige forvaltning er habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6. I tillegg har vi regler for bierverv, karantenebestemmelser ved overgang til annen stilling og forbud mot gaver i tjenesten. Samlet sett dekker disse reglene ulike sider ved det å sikre at statsansatte ikke lar seg påvirke av usaklige hensyn, og statens interesser og tilliten til statsforvaltningen blir ivaretatt.

4.1 Habilitet

Statsansatte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet.

En ansatt i Tolletaten skal ikke behandle saker som faller inn under det regelverket etaten forvalter og som berører den ansatte selv, nære familiemedlemmer eller virksomheter hvor disse har næringsinteresser eller tillitsverv.  Tilfeller som berører kollegaer skal tas opp med nærmeste overordnede.  For øvrig gjelder forvaltningslovens habilitetsregler.

 

4.2 Ekstraerverv og bierverv

En statsansatt kan ikke inneha ekstra verv eller bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenlige med den statlige arbeidsgivers legitime interesser, eller egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. Det må være åpenhet om statsansattes ekstraverv og bierverv m.v. som kan ha betydning for tjenesteutøvelsen.

Tolletaten har egne regler for bierverv. Reglene er et virkemiddel for å opprettholde den etiske standarden som forventes av virksomhetens ansatte.

For øvrig vises det til Instruks for saksbehandling og andre organisatoriske forhold for mer informasjon og etatens retningslinjer om bierverv.

4.3 Overgang til annen virksomhet

Ved overgang til stillinger utenfor statsforvaltningen er det viktig å sikre at innbyggernes tillit til forvaltningen ikke blir svekket, eller at statens interesser i et forhandlings- eller samhandlingsforhold ikke blir skadelidende. Arbeidsgiver må derfor vurdere om det for enkelte stillinger må innføres en karanteneklausul ved inngåelse av arbeidskontrakten.

Tolletaten har ikke egne retningslinjer om karantene.

4.4 Kontakt med tidligere kolleger

Alle ansatte skal være varsomme med hvordan de behandler sensitive opplysninger. Dette gjelder bl.a. overfor tidligere kolleger, og spesielt dersom de representerer en partsinteresse i forhold hvor staten er beslutningsmyndighet, eller er ansatt i virksomhet som er i et samhandlings- eller forhandlingsforhold til staten.

For øvrig vises det til regler for taushetsplikt for ansatte i Tolletaten.

 

Taushetspliktbestemmelsene:

4.5 Mottak av gaver og andre fordeler

Statsansatte skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot- eller legge tilrette for å motta- gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment å påvirke deres tjenestehandlinger.

Statsansatte må ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfelle hvor disse fordelene ikke vil påvirke deres tjenestehandling.

Tolletatens ansatte skal i alminnelighet si nei takk til gaver i sin tjeneste. Dersom et tilbud om gaver eller andre fordeler allikevel vurderes, skal den ansatte rapportere dette til nærmeste overordnede. Nærmeste overordnede skal vurdere om mottak av gaven eller tjenesten kan være til skade for Tolletatens omdømme, eller om gaven kan medføre en uberettiget fordel for noen av partene.

4.6 Tilbud om gaver og andre fordeler

Statsansatte skal ikke, som en del av sin tjenesteutøvelse, gi eller tilby gaver eller andre fordeler som er egnet til, eller som er ment å påvirke mottakerens tjenestehandlinger.

5. Faglig uavhengighet og objektivitet

Faglig uavhengighet må sees i sammenheng med lojalitet og nøytralitet. Kravet til faglig uavhengighet gjelder hele statsforvaltningen, både i forberedelse og avgjørelse av saker, i rådgivning og ved presentasjon av informasjon.

Tolletatens ansatte skal legge sine faglige kunnskaper til grunn gjennom hele tjenesteutøvelsen.