Gå til innhold

Krav ved innføring av smittevernutstyr til Norge i forbindelse med koronautbruddet

Krav ved innføring av medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og desinfeksjonsmiddel.

Medisinsk utstyr og personlig verneutstyr

Smittevernutstyr kan være medisinsk utstyr (MU) eller personlig verneutstyr (PVU), avhengig av bruksområde og opplysninger fra produsenten.

Varer som innføres som medisinsk utstyr skal være CE-merket og samsvare med regelverk om medisinsk utstyr (se Forskrift om medisinsk utstyr). 

Varer som innføres som personlig verneutstyr skal være CE-merket og samsvare med regelverk om personlig verneutstyr (se Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr). Utstyr som har begge tiltenkte bruksområder skal oppfylle kravene i begge regelverk.

Desinfeksjonsmiddel

Generelle desinfeksjonsmidler til hånd- og overflatedesinfeksjon er biocidprodukter og regelverket for disse forvaltes i hovedsak av Miljødirektoratet. Se informasjon på Miljødirektoratets nettsider.

Regelverket for produkter som brukes til teknisk desinfeksjon (overflater, instrumenter, utstyr) i helsevesenet, forvaltes i tillegg av Statens Legemiddelverk (SLV). 

Sykehusinnkjøp HF skal koordinere alt innkjøp av medisinsk utstyr til alle helseforetakene i Norge

Helsedirektoratet har gitt Sykehusinnkjøp HF i oppdrag å koordinere innkjøp og fordeling av smittevernutstyr til bruk i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Dette gjelder også for fastleger som er en del av den kommunale helsetjenesten; de skal få sitt utstyr via Sykehusinnkjøp. Se mer informasjon på SLVs nettside 

Leverandører som vil tilby smittevernutstyr og medisinsk utstyr i forbindelse med covid-19 utbruddet skal kontakte Sykehusinnkjøp, som koordinerer innkjøp av slikt utstyr. Se informasjon på SLVs nettside 

Privatforsendelser til personlig bruk

Tolletaten oppfordrer privatpersoner som innfører medisinsk utstyr til personlig bruk, å være særdeles oppmerksom på at utstyret må være CE merket for å være garantert god beskyttelse.

I forbindelse med koronautbruddet er det avdekket store partier med falske produkter som er i omløp.

Advarer mot useriøse nettsteder som selger beskyttelsesutstyr og medisiner mot koronaviruset

Se SLVs nettside Import av medisinsk utstyr til personlig bruk

Avgiftsfritak for nødsendinger er nærmere beskrevet her