Gå til innhold

Tolletatens virksomhetsstrategi

Tolletaten vedtok ny virksomhetsstrategi i juni 2017. Vår visjon er: Verdiskapende samfunnsbeskyttelse.

Forord

Strømmen av varer inn og ut av Norge er økende og stadig mer sammensatt. Den teknologiske utviklingen skaper nye utfordringer, men også store muligheter. Informasjonsmengden øker og det samme gjør vår mulighet til å bruke informasjonen til å oppnå positive effekter for samfunnet. Våre prosesser og kontroller skal bli enda mer effektive ved å utnytte ny teknologi.

Tolletatens rolle i vareførselen gjør oss til en viktig samfunnsbeskytter. Vi kontrollerer på vegne av rundt 30 offentlige myndigheter – som hver har omfattende og ulike regelverk. Fremover vil vi utvikle et enda tettere og mer aktivt samspill med våre samarbeidspartnere.

Tolletaten er også en viktig verdiskaper. Vi medvirker til finansiering av offentlige tjenester ved at vi registrerer varestrømmene og dermed bidrar til riktige grunnlag for innkreving av toll og avgifter. I tillegg trenger næringslivet og innbyggerne effektive løsninger, slik at det nødvendige kontrollnivået oppnås på en kostnadseffektiv måte for samfunnet.

Tolletaten skal være en styrke for norsk økonomi og næringslivets konkurranseevne – uten at vi svekker rollen som samfunnsbeskytter. For å oppnå dette skal vi arbeide sammen mednæringsliv, innbyggere, samarbeidspartnere og ansatte for å utvikle fremtidens tolletat!

Øystein Børmer
tolldirektør

Samfunnsoppdrag

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlige og restriksjonsbelagte varer og sikrer statens inntekter gjennom riktige grunnlag for toll og avgifter. Dermed bidrar vi også til å beskytte bedrifter og arbeidsplasser mot konkurranse fra uærlige aktører. Dette gjør vi ved å ha kontroll på varestrømmene og bidra til at lover og regler følges ved inn- og utførsel av varer.

Vi bidrar til etterlevelse av toll- og vareførselsreglene,  og regelverkene til en rekke andre statlige etater. Dette gjelder blant annet regelverk for skatter og avgifter, samt lovgivning tilknyttet narkotika, alkohol, tobakk, legemidler, våpen, farlige stoffer, næringsmidler, dyr, miljø, avfall og immaterielle rettigheter. Tolletaten bidrar også til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser knyttet til vareflyten inn og ut av landet.

Aktørene i vareførselen skal tilbys så enkle løsninger for tollbehandling som mulig, slik at varer kan krysse grensen effektivt – samtidig som lover og regler etterleves.

Visjon

Tolletaten skal utføre viktige, samfunnsbeskyttende oppgaver på en måte som styrker verdiskapingen i norsk økonomi, ved å bidra til like konkurransevilkår for lovlydige aktører og effektiv bruk av tolletatens og samfunnets ressurser.

Vår visjon er derfor:

Verdiskapende samfunnsbeskyttelse

Målbilder og strategier

Lett å gjøre rett

Vi har effektive prosedyrer, modernisert regelverk og utnytter teknologiske muligheter. Digitale løsninger gjør oss tilgjengelige for alle våre brukere hele døgnet, året rundt. Brukervennlige løsninger sørger for målrettet veiledning og effektiv dialog. Tolletaten er publikums og næringslivets kontaktpunkt med myndighetene ved all grensekryssende vareførsel.

Derfor skal vi:

 • etablere nye, differensierte og mer effektive prosedyrer for næringslivet
 • forbedre regelverket
 • utvikle og digitalisere informasjonsflyten
 • videreutvikle digital selvbetjening, ekspedisjon og veiledning
 • styrke vår rolle som koordinator for varer som krysser grensen

Vurdere bredt, kontrollere målrettet

Vi har god kunnskap om brukere, varer, varestrømmer og trusler takket være dyktige tjenestemenn, effektiv informasjonsdeling og god etterretning. Dette gir grunnlag for risikostyrt virkemiddelbruk og målrettet objektutvelgelse. Prosedyrer og kontrollformer er tilpasset vareflyt og etterlevelsesevne. Operative ressurser har hensiktsmessig og fleksibel tilstedeværelse, med moderne utstyr og kontrollfasiliteter som gir effektive kontroller.

Derfor skal vi:

 • bygge etterretning som gir målrettet og treffsikker objektutvelgelse
 • øke etterlevelsen gjennom fysisk og digital kontroll og tilstedeværelse
 • styrke operativ kraft gjennom fleksibel ressursdisponering, tilpassede virkemidler og ny teknologi
 • utvide informasjonsfangst og utvikle metodikk for å vurdere alle varestrømmer
 • kontrollere på hensiktsmessige stadier i vareførselen

Bygget for fremtiden

Vi utnytter nye muligheter og endrer oss i takt med samfunnets behov. Vår ledelse er utviklende og handlekraftig, og etaten har en kultur for kontinuerlig forbedring. Fleksibel organisering, gode prosesser og samhandling gir grunnlag for effektiv oppgaveløsning. Vi er en attraktiv arbeidsgiver som sørger for at våre ansatte har rett kompetanse, med muligheter for utvikling i et sikkert og godt arbeidsmiljø. Vår digitaliseringsgrad er høy og vi har brukervennlige og samspillende løsninger.

Derfor skal vi:

 • sørge for at ledere, ansatte, organisering og kultur bidrar til å skape positive samfunnseffekter
 • utnytte ny teknologi og automatisere prosesser
 • effektivisere for å frigjøre ressurser til å styrke kontroll og øke servicenivå
 • sørge for rett kompetanse i de ulike rollene etaten har behov for
Fant du det du lette etter?