Gå til innhold

Tolletatens digitaliseringsløft

I fremtidens digitale tolletat vil vi i størst mulig grad bruke digitale verktøy til å samle inn og behandle informasjon om godstransport inn og ut av Norge. Vi arbeider for en gradvis digitalisering av alle inn- og utførselsprosedyrer for alle transportmåter. På den måten skal vi oppnå mer målrettet kontroll og økt etterlevelse av regelverk for grenseoverskridende vareførsel.

Stadig økende varestrøm

Varestrømmene inn til Norge har de senere årene økt betydelig, en vekst som forventes å fortsette og forsterkes i årene som kommer. Denne situasjonen fører til økt press på Tolletatens ressurser. For næringslivet betyr dette lengre køer ved grensen, ventetid på tollstedene og lengre transporttid.

For å møte utfordringene utvikler etaten differensierte og mer hensiktsmessige prosedyrer og tjenester som skal gi gode rammebetingelser for næringslivet og privatpersoner.

Vi ønsker å legge til rette for at vareflyten kan foregå raskt og forutsigbart, med så effektiv og samtidig lite inngripende kontroll som mulig av varer som er under transport. Sentrale virkemidler for å oppnå dette er forenkling, digitalisering og harmonisering av import- og eksportprosesser.

Digitalisering styrker etatens evne til å kontrollere vareførselen og vil gjøre import og eksport av varer enklere for næringsdrivende og privatpersoner. Digitalisering muliggjør mer effektiv samhandling og legger forholdene til rette for automatisering.

For lite og fragmentert informasjon i dag

Tolletaten mottar i dag for lite og for fragmentert informasjon om varer som ankommer og forlater landet. I tillegg mottar vi lite direkte informasjon om varer som legges inn på tollager eller direktekjøres til varemottaker. Dette begrenser vår mulighet til å gjennomføre gode risikovurderinger før transporten krysser grensen. Det er heller ingen kopling mellom hvilke varer som ankommer på hvilket transportmiddel.

For å møte utfordringene bygger Tolletaten fremtidens digitale grensepassering.

Gevinster for næringslivet

Effektive og pålitelige logistikk- og innførselsprosesser er helt vesentlige for at næringslivet skal lykkes. Derfor skal Tolletaten til enhver tid sørge for rettferdige konkurransevilkår og gode rammebetingelser for lovlydige aktører som innfører varer til Norge. Dette skal blant annet skal skje gjennom etatens omfattende digitaliseringssatsing og utvikling av digitale løsninger. Innføring av brukervennlige og tilgjengelige løsninger vil gi kortere køer ved grensen og i ekspedisjonen. Dessuten bidrar digitale løsninger til redusert saksbehandlingstid, effektive grensepasseringer, lavere logistikkostnader og kortere transporttider.

Digitalisering av alle prosedyrer ved alle transportmåter

Uavhengig av hvilken prosedyre som benyttes skal all relevant informasjon om varer og transportmiddel i fremtiden sendes inn digitalt og behandles av Tolletaten før grensepassering. På denne måten legger vi til rette for at gods i størst mulig grad kan fristilles ved grensepassering, noe som gir tidsbesparelser for næringslivet.

Tolletaten vil vurdere hvilke endringer som er nødvendige i dagens tollagerregime når all informasjonsflyt gjøres digital. Samtidig med denne gradvise digitaliserte informasjonsflyten vil vi parallelt starte utfasing av direktekjøringsordningen gjennom flere innføringssteg. Etaten vil på sikt kreve at de leveres inn deklarasjoner for alt gods før grensepassering.

Vi ønsker at flest mulig velger fortolling ved grensepassering. Dette gir mer effektive prosesser to Tolletaten og gir næringslivet fri tilgang til godset.

I takt med muligheten for automatiserte passeringer vil ekspedisjonskapasiteten ved grensen gradvis reduseres. Det betyr imidlertid ikke at det ikke vil bli gjennomført kontroller. Digitaliseringen gir oss mulighet til et mer treffsikkert utplukk for kontrollene.

Illustrasjon digitalisering

Fremtidens digitale grensepassering

Konseptet for fremtidens digitale grensepassering bygger på følgende elementer:

1. Elektronisk informasjon før grensepassering
Transportør (eller fullmektig) sender inn manifestdata om gods og transportmiddel med referanse til deklarasjonsdata om gods i tillegg til underlagsdokumenter. Deklarasjoner skal også sendes inn før grensepassering.

2. Elektronisk risikovurdering og behandling før grensepassering
En risikovurdering basert på innsendt informasjonen gjennomføres og det tas stilling til om gods kan fristilles ved ankomst til grensen eller om det skal gjennomføres kontroller.

3. Elektronisk grensepassering og automatisk fristilling
Ankomst til grensen registreres elektronisk. Ved grønn status fristilles godset ved ankomst. Ved rød status må fører møte i ekspedisjonen. Dersom godset er klargjort for fristilling kan kjøretøyet kjøre ut av tollsonen uten å stoppe.

Gjennom Ekspressfortollingsprosjektet testes i dag konseptet ut på veitransport på alle prosedyrer.

Ekspressfortolling på Ørje