Gå til innhold

Privat import av tobakk og snus

Det er strenge regler for import av tobakksvarer, herunder tobakkssurrogater, frukttobakk og andre nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter, til privatpersoner. I praksis er det ikke mulig for privatpersoner å importere tobakksvarer, da det er strenge krav til merking.

Krav til merking

  • Varen skal være merket med advarsel (tobakkskadeloven § 30).
  • Merketeksten skal være på norsk. Helsedirektoratet tolker dette svært strengt og det gis ingen anledning for fravikelse av bestemmelsen fra deres side.
  • Alle varene skal oppfylle kravene til merking, unntatt den varekvoten som reisende kan innføre toll- og avgiftsfritt eller mindre kvanta som medtas som reisegods. (Forskrift om innhold i og merking  og utforming av tobakksvarer § 9).

Frukttobakk

Frukttobakk inneholder tobakk og er forbudt som nytt tobakksprodukt på lik linje med annen tobakk i henhold til tobakkskadeloven. Er det kun urteblanding reguleres dette ikke av tobakksskadeloven, og regnes ikke som tobakksvare.

Snus uten innhold av tobakk og nikotin regnes ikke som tobakksvare i henhold til tobakkskadeloven.

Du skal betale avgifter ved innførsel. Du må også betale avgifter for tobakksvarer du mottar som gave. 

Nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter

Det er forbudt å innføre nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter. Dette følger av forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter § 2.

Etter Helsedirektoratets vurdering er tobakksfri snus med innhold av nikotin et nytt nikotinprodukt etter denne forskriften. Tilsvarende gjelder såkalte Heat not burn produkter, slik som for eksempel Iqos. Dette er produkter som faller innunder forbudsforskriften.

Når det gjelder reisekvoten i forskrift om innhold i, merking og utforming av tobakksvarer § 9, gjelder denne kun lovlige tobakksvarer. Tobakksprodukter som ikke er lovlige vil følgelig ikke falle innunder unntaket i § 9.

Dersom du importerer tobakksvarer, tobakkssurrogater og tobakksutstyr i strid med bestemmelsene, kan Tolletaten tilbakeholde, beslaglegge og destruere varene.
Se tobakkskadeloven § 43