Gå til innhold

Bøker

Du skal ikkje betale toll eller meirverdiavgift på bøker til eige bruk.

Fritaket for meirverdiavgift gjeld som regel også:

  • aviser og tidsskrift
  • teikneseriar gjeve ut i bokform
  • songbøker
  • lydbøker som har same innhald som ei trykt bok
  • Fritaket gjeld ikkje for bøker som vert selde saman med ein anna type vare og som er ein del av ei felles vareeining

Eksempel

  • Du betalar meirverdiavgift for ei bok som du bestiller saman med ei t-skjorte som ei samla vare med felles pris
  • Du betalar ikkje meirverdiavgift dersom du bestiller ei bok samtidig med andre varer frå same nettbutikk, og der boka er bestilt uavhengig av dei andre varene

Det kan i enkelte tilfelle vere vanskeleg å vite kva som vert rekna som ei bok og ikkje.

Eksempel på kva som ikkje er ei bok

Skatteetatens ansvar frå 1. januar 2017

Skatteetaten tok over forvaltingssansvaret for meirverdiavgift ved innførsel frå 1. januar 2017. For meir informasjon om fritak for meirverdiavgift ved innførsel av bøker, gå til Skatteetatens nettside.