Gå til innhold

Unesco-overenskomsten

UNESCO-overenskomsten forplikter de kontraherende statene til toll- og avgiftsfritak for varer av utdannende, vitenskapelig og kulturell art, på nærmere angitte vilkår.

1950 Nov 22 FN Lake Success

540 Avtale om import av materiell av utdannende, vitenskapelig og kulturell art, med vedlegg og protokoll.

De kontraherende stater,

Som anser at den fri utveksling av ideer og kunnskaper og den størst mulige spredning av sivilisasjonens ulike uttrykksformer er av avgjørende betydning såvel for åndelig fremskritt som for internasjonal forståelse og for opprettholdelse av fred i verden;

Som tar i betraktning at denne utveksling vesentlig skjer ved hjelp av bøker, publikasjoner og materiell av utdannende, vitenskapelig og kulturell art;

Som tar i betraktning at konstitusjonen for De Forente Nasjoners Organisasjon for Undervisning, Vitenskap og Kultur oppfordrer til samarbeid mellom nasjonene innen alle områder av det intellektuelle liv og spesielt ved utveksling «av publikasjoner, gjenstander av kunstnerisk og vitenskapelig interesse og annet opplysningsmateriale" og videre bestemmer at organisasjonen skal bidra til å «fremme gjensidig kjennskap og forståelse mellom folkene ved anvendelse av meddelelsesmidler egnet til å nå frem til de store masser, og at organisasjonen for å nå dette mål skal anbefale inngåelse av slike internasjonale avtaler som den anser nyttig for å lette den frie sirkulasjon av id6er i ord og bilder";

og som erkjenner at en internasjonal avtale som tar sikte på å lette den frie sirkulasjon av bøker, publikasjoner og materiell av utdannende, vitenskapelig og kulturell art vil være et effektivt middel til å nå disse mål; er blitt enig om følgende:

Art. I.

1. De kontraherende stater forplikter seg til ikke å ilegge toll eller andre avgifter ved innførsel av, eller i forbindelse med innførsel av:

a) Bøker, publikasjoner og dokumenter som nevnt i vedlegg A til denne overenskomst;

b) De i vedleggene B, C, D og E til denne overenskomst nevnte gjenstander av utdannende, vitenskapelig og kulturell art som er produsert i en annen kontraherende stat når de oppfyller de betingelser som er fastsatt i nevnte vedlegg.

2. Bestemmelsene i denne artikkels punkt 1 skal ikke hindre de kontraherende stater i å belegge de importerte gjenstander med:

a) Skatter eller andre innenlandske avgifter av hvilken som helst art som ilegges ved innførselen eller senere, så sant de ikke overstiger de avgifter som direkte eller indirekte pålegges tilsvarende gjenstander produsert i vedkommende land.

b) Gebyrer og avgifter av ikke tollmessig art som statsmyndighetene ilegger ved innførsel eller i forbindelse med innførsel, og som er begrenset til de omtrentlige omkostninger ved ytede tjenester, og som verken innebærer en direkte beskyttelse av landets egne varer eller en beskatning av importen med henblikk på å tilføre statskassen inntekter.

Art. II.

1. De kontraherende stater forplikter seg til å innvilge nødvendige lisenser og/eller valuta for import av nedenstående artikler:

a) Bøker og publikasjoner bestemt for biblioteker og samlinger tilhørende offentlige institusjoner på undervisningens, forskningens eller det kulturelle område;

b) Offisielle publikasjoner, dvs. offisielle, parlamentariske og administrative dokumenter offentliggjort i opprinnelseslandet;

c) Bøker og publikasjoner utgitt av De Forente Nasjoner og De Forente Nasjoners særorganisasjoner;

d) Bøker og publikasjoner mottatt De Forente Nasjoners Organisasjon for Undervisning, Vitenskap og Kultur og som distribueres gratis av organisasjonen, eller under dens kontroll, og som ikke kan gjøres til gjenstand for salg;

e) Publikasjoner som reklamerer for turistreiser utenfor importlandet og som blir sendt og distribuert gratis;

f) Materiell for blinde:

i) Alle slags bøker, publikasjoner og dokumenter i opphøyet skrift for blinde;

ii) Andre gjenstander spesielt laget for å hjelpe blinde på det undervisningsmessige, vitenskapelige og kulturelle område og som importeres direkte av institusjoner eller organisasjoner som beskjeftiger seg med velferdsarbeid for blinde og som av importlandets kompetente myndigheter er godkjent for tollfri import av slike gjenstander.

2. De kontraherende stater som måtte anvende kvantitative restriksjoner og valutakontroll forplikter seg til i størst mulig utstrekning å innvilge nødvendig valuta og lisenser for import av annet materiell av utdannende, vitenskapelig og kulturell art og særlig slikt materiell som er nevnt i vedleggene til denne overenskomst .

Art. III.

1. De kontraherende stater forplikter seg til å innrømme alle mulige lettelser ved import av materiell av utdannende, vitenskapelig og kulturell art som innføres utelukkende for fremvisning på offentlig utstilling godkjent av importlandets kompetente myndigheter og som deretter skal gjenutføres. Disse lettelser skal omfatte innvilgning av de nødvendige lisenser og fritakelse for toll og innenlandske avgifter og gebyrer av enhver art som erlegges ved innførsel, unntatt gebyrer og avgifter som svarer til de omtrentlige omkostninger av ytede tjenester.

2. Ingen bestemmelse i denne artikkel skal hindre importlandets myndigheter å ta de nødvendige skritt for å sikre seg at vedkommende materiell virkelig blir gjenutført når utstillingen er slutt.

Art. IV.

De kontraherende stater forplikter seg til i størst mulig grad:
a) å fortsette sine felles anstrengelser for med alle midler å fremme fri sirkulasjon av materiell av utdannende, vitenskapelig og kulturell art og å oppheve eller innskrenke de restriksjoner i den frie sirkulasjon som ikke er nevnt i denne overenskomst;

b) å forenkle de formaliteter som administrasjonen har fastsatt for innførsel av materiell av utdannende, vitenskapelig og kulturell art;

c) å fremme en rask og betryggende tollbehandling av materiell av utdannende vitenskapelig og kulturell art.

Art. V.

Ingen bestemmelse i denne overenskomst skal berøre de kontraherende staters rett til, i samsvar med sin nasjonale lovgivning, å ta forholdsregler med henblikk på å forby eller begrense import eller sirkulasjon etter at import har funnet sted, av materiell når slike forholdsregler direkte skyldes sikkerhetshensyn eller hensynet til offentlig orden eller offentlig moral.

Art. VI.

Denne overenskomst skal ikke endre eller berøre en kontraherende stats lover og bestemmelser eller traktater, konvensjoner, overenskomster og proklamasjoner som en kontraherende stat måtte ha undertegnet angående opphavsrett, patenter eller varemerker.

Art. VII.

Uten at bestemmelsene i konvensjoner om bileggelse av tvister som de kontraherende stater tidligere måtte ha inngått derved berøres, forplikter de kontraherende stater seg til å benytte forhandling og megling til løsning av enhver tvist angående fortolkning eller anvendelsen av denne overenskomst.

Art. VIII.

I tilfelle av uenighet mellom de kontraherende stater om hvorvidt importert materiell er av utdannende vitenskapelig eller kulturell art, kan vedkommende stater, etter felles avtale, forelegge tvisten for generaldirektøren for De Forente Nasjoners Organisasjon for Undervisning, Vitenskap og Kultur til uttalelse.

Art. IX.

1. Denne overenskomst, hvis engelske og franske tekst har samme gyldighet, skal bære denne dags dato og skal være åpen for undertegning for alle stater som er medlem av De Forente Nasjoners Organisasjon for Undervisning, Vitenskap og Kultur eller av De Forente Nasjoner og for alle ikke-medlemstater som UNESCO's Råd innbyr til å undertegne overenskomsten.

2. Denne overenskomst skal ratifiseres av de undertegnede stater i samsvar med deres konstitusjonelle regler.

3. Ratifikasjonsdokumentene skal deponeres hos generalsekretæren for De Forente Nasjoner.

Art. X.

Fra 22. november 1950 kan overenskomsten tiltres av de stater som er nevnt i artikkel IX, punkt 1. Tiltredelsen får virkning fra deponeringen av tiltredelsesdokumentet hos De Forente Nasjoners generalsekretær.

Art. XI.

Denne overenskomst trer i kraft når De Forente Nasjoners generalsekretær har mottatt ratifikasjons- eller tiltredelsesdokumenter fra 10 stater.

Art. XII.

1. Hver av de kontraherende parter i denne overenskomst skal på den dato overenskomsten trer i kraft ta alle nødvendige skritt for å sikre dens effektive iverksettelse innen et tidsrom av seks måneder.

2. Stater som deponerer sine ratifikasjons- eller tiltredelsesdokumenter etter at overenskomsten er trådt i kraft, skal ta forholdsregler for effektiv iverksettelse innen tre måneder fra den dato deponeringen finner sted.

3. Senest en måned etter utløpet av de tidsfrister som er nevnt i denne artikkels punkt 1 og 2, skal de kontraherende stater sende De Forente Nasjoners Organisasjon for Undervisning, Vitenskap og Kultur en rapport om de skritt som er tatt for å sikre effektiv iverksettelse av overenskomsten.

4. De Forente Nasjoners Organisasjon for Undervisning, Vitenskap og Kultur skal oversende denne rapport til alle de stater som har undertegnet denne overenskomst og til den Internasjonale Handelsorganisasjon (International Trade Organization - eller midlertidig til denne organisasjons interimskommisjon).

Art. XIII.

Enhver kontraherende stat kan ved undertegningen eller deponeringen av sitt ratifikasjons- eller tiltredelsesdokument, eller når som helst senere erklære ved notifikasjon til De Forente Nasjoners generalsekretær at denne overenskomst også skal gjelde alle eller enkelte av de territorier for hvis internasjonale forbindelser vedkommende stat er ansvarlig.

Art. XIV.

1. To år etter at denne overenskomst er trådt i kraft, kan enhver kontraherende stat på egne vegne eller på vegne av territorier for hvis internasjonale forbindelse den er ansvarlig, si opp denne overenskomst ved skriftlig erklæring deponert hos De Forente Nasjoners generalsekretær.

2. Oppsigelsen får virkning ett år etter at De Forente Nasjoners generalsekretær

Art. XV.

De Forente Nasjoners generalsekretær skal underrette de stater som er nevnt i artikkel IX, punkt 1, De Forente Nasjoners Organisasjon for Undervisning Vitenskap og Kultur og den Internasjonale Handelsorganisasjon (midlertidig denne organisasjons interimskommisjon) om deponeringen av de ratifikasjons- og tiltredelsesdokumenter som er nevnt i artiklene IX og X og om de notifikasjoner og oppsigelser som er nevnt i artiklene XIII og XIV.

Art. XVI.

På anmodning fra en tredjedel av de kontraherende stater skal generaldirektøren for De Forente Nasjoners for Undervisning Vitenskap og Kultur oppføre på dagsordenen for organisasjonens neste generalforsamling spørsmålet om sammenkalling av en konferanse til revisjon av denne overenskomst.

Art. XVII.

Vedleggene A, B, C, D og E og den protokoll som er vedlagt denne overenskomst gjøres herved til en integrerende del av denne overenskomst.

Art. XVIII.

1. I samsvar med artikkel 102 i De Forente Nasjoners pakt skal denne overenskomst registreres hos De Forente nasjoners generalsekretær den dag den trer i kraft.

2. Til bekreftelse herav har de undertegnede, som har fått behørig fullmakt til det, underskrevet denne overenskomst på vegne av sine respektive regjeringer.

Utferdiget i Lake Success, New York, den toogtyvende november nittenhundreogfemti i ett eksemplar, som skal deponeres i De Forente Nasjoners arkiv. Bekreftede kopier skal sendes til alle stater som er nevnt i artikkel IX, punkt 1, De Forente Nasjoners Organisasjon for Undervisning, Vitenskap og Kultur, Kultur og den Internasjonale Handelsorganisasjon (eller midlertidig denne organisasjons interimskommisjon).

Vedlegg A.

Bøker, publikasjoner og dokumenter.
I. Trykte bøker.

II. Aviser og tidsskrifter

III. Bøker og dokumenter som er fremstilt ved andre mangfoldiggjørelsesmetoder enn trykning

IV. Offisielle publikasjoner, dvs. offisielle, parlamentariske og administrative dokumenter offentliggjort i sitt opprinnelsesland

V. Turistplakater og turistpublikasjoner (hefter, guides, ruteplaner, brosjyrer og liknende publikasjoner), med eller uten illustrasjoner, heri innbefattet publikasjoner utgitt av private kommersielle foretagender, hvis formål er å fremme reisetrafikk utenfor innførselslandet.

VI. Publikasjoner som oppfordrer til å studere i utlandet.

VII. Manuskripter, heri inkludert maskinskrevne manuskripter.

VIII. Kataloger over bøker og publikasjoner til salgs hos forleggere eller bokhandlere utenfor innførselslandet.

IX. Kataloger over film, lydopptak og annet billed- eller lydmateriell av utdannende, vitenskapelig og kulturell art når disse kataloger er utgitt av eller på vegne av De Forente Nasjoner eller av De Forente Nasjoners særorganisasjoner.

X. Notemateriale i manuskript eller trykt form, eller mangfoldiggjort ved andre metoder enn trykning.

XI. Geografiske, hydrografiske eller astronomiske karter.

XII. Arkitektoniske, industrielle eller tekniske planer og tegninger og reproduksjoner derav til bruk i vitenskapelige institusjoner eller undervisningsanstalter som importlandets kompetente myndighet har godkjent for tollfri innførsel av slikt materiell.

(De lettelser som er fastsatt i nærværende vedlegg A, får ikke anvendelse på:

a) Papirartikler;

b) Bøker, publikasjoner og dokumenter (unntatt kataloger, turistplakater og turistpublikasjoner som nevnt ovenfor) som er utgitt av eller for et privat kommersielt foretagende hovedsaklig i reklameøyemed.

c) Aviser og tidsskrifter hvor annonser opptar mer enn 70 % av plassen;

d) Alle andre publikasjoner (unntatt kataloger som nevnt ovenfor) i hvilke annonser opptar mer enn 25 % av plassen. For turistplakater og turistpublikasjoner skal denne prosentsats bare gjelde for reklamemateriell utgitt av private kommersielle foretagender.)

Vedlegg B.

Kunstverker og museumsgjenstander av utdannende, vitenskapelig eller kulturell art.
I. Malerier og tegninger, heri inkludert kopier, som helt er utført for hånden (fabrikkmessig fremstilte, dekorerte gjenstander er ikke innbefattet).

II. Litografier, raderinger, etsninger og andre trykk utført for hånden og som er signert og nummerert av kunstneren.

III. Originale skulpturarbeider, frittstående, i relieff eller intaglio. Heri er ikke innbefattet massefremstilte kopier eller håndverksmessig fremstilte arbeider av kommersiell art.

IV. Kunstgjenstander og museumsgjenstander som er bestemt for offentlige gallerier, museer og, andre offentlige institusjoner som importlandets kompetente myndigheter har godkjent for tollfri innførsel av slike gjenstander som ikke skal videreselges.

V. Samlinger og gjenstander for samlinger innenfor slike vitenskapelige områder som anatomi, zoologi, botanikk, mineralogi, paleontologi, arkeologi og etnografi når gjenstandene ikke er bestemt for videresalg.

VI. Antikviteter, som er gjenstander mer enn 100 år gamle.

Vedlegg C

Billed- og lydmateriell av utdannende, vitenskapelig eller kulturell art.
I. Filmer, filmstrips (bildebånd), mikrofilm og lysbilder av utdannende, vitenskapelig eller kulturell karakter innført av organisasjoner (heri inkludert kringkastingsorganisasjoner hvis importlandet så bestemmer) som importlandets kompetente myndigheter har godkjent for tollfri innførsel av slike artikler når de utelukkende skal benyttes av vedkommende organisasjon eller av andre offentlige eller private institusjoner eller foreninger hvis virksomhet er av undervisningsmessig, vitenskapelig eller kulturell art og som er godkjent av de nevnte myndigheter.

II. Nyhetsfilm (newsreels) med eller uten lyd, som skildrer begivenheter som har nyhetsverdi når filmen innføres, og som innføres enten som negativ, eksponert og fremkalt, eller som positiv, kopiert og fremkalt, av organisasjoner (heri inkludert kringkastingsorganisasjoner hvis importlandet så bestemmer) som importlandets kompetente myndigheter har godkjent for tollfri innførsel av slike filmer, dog således at den tollfri innførsel kan begrenses til to kopier av hver film.

III. Lydopptak av utdannende, vitenskapelig og kulturell karakter utelukkende til bruk i offentlige private institusjoner eller foreninger hvis virksomhet er av undervisningsmessig, vitenskapelig eller kulturell art (heri inkludert kringkastingsorganisasjoner hvis importlandet så bestemmer) som importlandets kompetente myndigheter har godkjent for tollfri innførsel av slike lydopptak.

IV. Filmer, filmstrips (bildebånd), mikrofilm og lydopptak av utdannende, vitenskapelig eller kulturell karakter som er fremstilt av De Forente Nasjoner eller av De Forente Nasjoners særorganisasjoner.

V. Modeller og veggplansjer som utelukkende skal brukes i demonstrasjons- og undervisningsøyemed i offentlige eller private institusjoner av undervisningsmessig, vitenskapelig og kulturell art som importlandets kompetente myndigheter har godkjent for tollfri innførsel av slike artikler.

Vedlegg D.

Vitenskapelige instrumenter og apparater.
Vitenskapelige instrumenter og apparater utelukkende bestemt for undervisning eller for ren vitenskapelig forskning, forutsatt:

a) At slike vitenskapelige instrumenter eller apparater er adressert til offentlige eller private vitenskapelige institusjoner eller undervisningsanstalter som importlandets kompetente myndigheter har godkjent for tollfri innførsel av slike artikler, og benyttes under vedkommende institusjoners kontroll og ansvar;

b) At instrumenter og apparater av tilsvarende vitenskapelig verdi ikke fremstilles i importlandet.

Vedlegg E.

Artikler for blinde.
I. Bøker, publikasjoner og alle slags dokumenter i opphøyet skrift for blinde.

II. Andre artikler av utdannende, vitenskapelig eller kulturell art spesielt fremstilt for blinde og som importeres direkte av institusjoner og organisasjoner som beskjeftiger seg med blindes velferd og som importlandets kompetente myndigheter har godkjent for tollfri innførsel av slike artikler.