Gå til innhold

Varesertifikat EUR. 1 kan sendes til Tolletaten i Drammen for stempling

Eksportører/speditører henstilles om å benytte opprinnelseserklæring (fakturaerklæring) i størst mulig utstrekning.

Alle våre handelsavtaler, bortsett fra EFTA-GCC, åpner for at opprinnelseserklæring kan benyttes ved utførsel fra Norge. Opprinnelseserklæring kan settes på en faktura, eller et annet handelsdokument som for eksempel pakkseddel. Kravet er at handelsdokumentet må beskrive varen. Dersom noen skulle oppleve problemer med at opprinnelseserklæringen ikke godtas, ber vi om at dette umiddelbart rapporteres til post@toll.no slik at vi får tatt dette opp med vår frihandelspart.

Opprinnelseserklæringen må ikke attesteres av tollmyndighetene eller annen kompetent myndighet. Bruken av opprinnelseserklæringer kan deles i to

  • de kan brukes av enhver eksportør (kun dersom verdien på opprinnelsesproduktene ikke overstiger 65 000), eller
  • av godkjente eksportører (ingen øvre verdigrense)

31106-vedlegg-iva---fakturaerklaringer-tc-1.pdfEn opprinnelseserklæring skal ha denne ordlyden (104 kB) (EØS)

Les mer om opprinnelseserklæring

Les mer om godkjent eksportør

Dersom du skal ha stemplet et varesertifikat EUR 1 eller EUR-MED bør dette sendes via mail og ikke ved oppmøte. Et ferdig utfylt varesertifikat sendes til Drammen.dokumentkontroll@toll.no og merkes: Stempling EUR 1. Varesertifikatet vil bli stemplet og signert av Tolletaten, skannet og returnert avsender. Eksportør må oppbevare originalen i tilfelle mottakerlandet på et senere tidspunkt krever å få fremlagt denne. Originalen må i så tilfelle først stemples av Tolletaten før den sendes mottakerlandet.

Vi minner for øvrig om den nye elektroniske løsningen for EUR.1 i Altinn og vi oppfordrer alle til å bruke den nye løsningen. Les mer om den elektroniske løsningen for EUR.1.

Her finnes også en liste over hvilke opprinnelsesbevis de forskjellige landene under Opprinnelseskonvensjonen (PEM) har meldt at de godtar i disse Korona-tider: