Gå til innhold

Ny rutinebeskrivelse for deklarering av delsendinger

Det er utarbeidet en ny rutinebeskrivelse ved deklarering av delsendinger som gjelder både ved innførsel og utførsel. Delsendingene skal verdifastsettes og klassifiseres som de fremstår ved innførsel/utførsel. Delsendingens sluttprodukt skal fremgå av rubrikk 44, jf. ny hjemmel i tollforskriften §§ 4-20-1 (4) og 4-23-1 (2) (gjeldende fra 1.1.2020).

Fra 1. januar 2020 innfører Tolletaten en ny rutine som skal erstatte dagens rutinebeskrivelse ved deklarering av delsendinger. Det vil bli en overgangsperiode for å fase ut dagens praksis for delsendinger som allerede er deklarert i henhold til dagens praksis. For nye delsendinger som innføres/utføres skal ny rutine for deklarering tas i bruk så raskt det lar seg gjøre og innen 1. februar 2020.

Ifølge ny rutinebeskrivelse skal delsendingene deklareres i tråd med følgende alternativer;

1. Delsendinger deklareres som de fremstår;

  • Det vil si varene verdifastsettes, jf. tolloven §§7-10 til 7-18 og klassifiseres i samsvar med HS-konvensjonen som de fremstår ved innførsel/utførselVed deklarering kan proformafaktura med henvisning til avtale/kjøpekontrakt fremlegges som dokumentasjon.
  • Sluttproduktet som delsendingen er en del av og avtale-/kontraktnummer skal oppgis i rubrikk 44 under koden DEL, jf. tollforskriften §§ 4-20-1 (4) og 4-23-1 (2).
  • Eventuelle justeringer av tollverdi, varenummer, prosedyrer med mer i samsvar med avtale/kontakt skal korrigeres av deklarant/vareeier.
    Dette kan foretas ved elektronisk omberegning i TVINN og godkjennes av Tolletaten. Det er vareeiers plikt å påse at alle delsendingene er korrekt fortollet i henhold til gjeldende regelverk.

2. For delsendinger hvor tollverdi ennå ikke er endelig fastsatt;

  • Kan deklarant/vareeier på forhånd søke Tolletaten om utsatt verdifastsettelse, jf. tolloven § 7-20. I de tilfellene hvor Tolletaten innvilger søknaden, kan delsendingene innføres/utføres med anslåtte verdier i henhold til fremlagte proformafakturaer og klassifisere som de fremstår ved innførsel/utførsel.
  • Sluttproduktet som delsendingen er en del av, avtale-/kontraktnummer og eventuelt saksnummer skal oppgis i rubrikk 44 under koden DEL jf. tollforskriften §§ 4-20-1 (4).

Se nærmere beskrivelse av deklarering av delsendinger ved inn og utførsel på toll.no  og husk å kryss av for å abonnere på toll.no