Gå til innhold

Nye prosedyrekoder fra 1. januar 2023

1. januar 2023 vil Tolletaten innføre nye prosedyrekoder der formålet er å bringe de norske prosedyrekodene på nivå med EUs praksis på området.

Endringen medfører at prosedyrekoden blir firesifret. Denne firesifrede koden er en sammensetting av koden for aktuell prosedyre (to siffer) og koden for forutgående prosedyre (to siffer).

Hensikten med en firesifret kode, er at det innhentes flere opplysninger. Dette vil gi grunnlag for bedre kontroll med vareførselen. En styrket kontroll vil redusere deklareringsfeil og følgelig øke kvaliteten på grunnlagsdata som brukes ved utarbeidelsen av handelsstatistikken.

Endringene av prosedyrekodene er tilpasset de nye regelverkene som trer i kraft til samme tid.

Informasjon og opplæring

Tolletaten jobber for tiden med utvikling av informasjonsmateriell vedrørende de nye prosedyrekodene.

Slikt informasjonsmateriell inkluderer blant annet e-læringskurs og andre hjelpemidler deklaranter og systemutviklere kan ha behov for å benytte seg av, som for eksempel oppdaterte veiledere.

TVINN

Programvareleverandører vil få mulighet til å teste sine programvarer fra oktober 2022.
Datasett for nye prosedyrekoder vil være tilgjengelig på åpne data fra oktober 2022.
For oppdatert implementasjonsguide se her.

Oversikt

Under finner du lenker til prosedyrekoder og transaksjonstyper som skal benyttes fra og med 1. januar 2023.

I tillegg til kodene og korttekstene, vil vi på et senere tidspunkt publisere mer utdypende tekster og eksempler for hver prosedyrekode. Prosedyrekodene 11 og 41 er koder som omfatter forsendelser som er vanskelig å beskrive i en kort tekst. Disse vil vi forklare nærmere i den utdypende teksten.

Dagens prosedyrekoder 01 – 06 for proviant og forbruksartikler er under utarbeidelse og vil bli publisert så snart de er ferdige.

Vi gjør oppmerksom på at vi hele tiden jobber for å få til en best mulig løsning og at dere derfor må ta høyde for at det vil kunne bli endringer.

nye_prosedyrekoder_med_korttekster.xlsxProsedyrekoder (17 kB)

transaksjonstyper.xlsxTransaksjonstyper (13 kB)