Gå til innhold

Valg av rødt eller grønt felt

Tollmyndighetene har enkelte steder innført ordning hvor personer som ankommer tollområdet velger rødt eller grønt felt (eller sone). Hensikten med denne ordningen er å forenkle rutinene for oppfyllelsen av melde- og fremleggelsesplikten.

 

Personer som velger grønn sone, tilkjennegir med dette at de ikke bringer med varer som er omfattet av melde- og fremleggelsesplikten. Det presiseres at varer som er fortollet ved hjelp av fortollingsautomat eller KvoteAppen anses som fremlagt for tollmyndighetene. Gyldig kvittering må kunne fremvises. Personer som bare bringer med slike varer i tillegg til varer som er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikten, kan passere i grønn sone.

Det er presisert i tollforskriften at valg av grønt felt er å anse som endelig melding og fremleggelse. Dette innebærer at det ikke er mulig å «ombestemme» seg og oppfylle melde- og fremleggelsesplikten for tollpliktige varer dersom man først har valgt å benytte grønn sone. Bringes varer som ikke er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikten inn i grønt felt, er det en overtredelse av pliktene etter § 3-1.

Valg av rød sone oppfyller ikke i seg selv melde- og fremleggelsesplikten, men er en forutsetning for oppfyllelse. Den som bringer med varer må selv redegjøre for disse (og eventuelt legge dem frem) overfor tollmyndighetene.