Gå til innhold

Importguide for nybegynnere

Guiden er ment for deg som representerer et firma som skal starte med import av varer til Norge. Den gir deg hovedreglene i forbindelse med import og veileder deg videre til mer utfyllende informasjon om de ulike temaene.

Denne nettsiden er under arbeid, og er foreløpig ikke oppdatert etter den nye vareførselsloven og tollavgiftsloven som gjelder fra 1. januar 2023.

Det er viktig å merke seg at alle som har med seg varer inn til Norge plikter å melde seg for Tolletaten på grensen og informere om hva og hvor mye de har med seg. Dette gjelder også varer som du importerer i privat øyemed.

Innhold

Hvordan importerer og fortoller du varer?

Fortolling av varer

Dette må du betale og rapportere i avgifter

     Betaling og rapportering av toll og avgifter

     Varer som er tollbelagt

     Merverdiavgift

     Særavgifter

     Mulighet for redusert toll eller tollfritak

Varer med restriksjoner og forbud

Unntak og lettelser fra deklarasjonsplikten og melde- og fremleggelsesplikten av varer ved import

Foreløpig deklarering

Midlertidig import

Refusjon av toll og avgifter

Transport av varer gjennom andre land

     Transport av varer fra grensen til et annet sted i Norge

Hvordan importerer og fortoller du varer?

Når du bestiller varer fra utlandet ankommer de som regel med en transportør som legger varene inn på tollager når de ankommer.

Vær obs på at Svalbard, Jan Mayen og Norges biland regnes som tollmessig utland, og varer derfra behandles som varer fra utlandet ellers.

Tollager er ikke et lager som Tolletaten har, men et lagringssted som er godkjent av Tolletaten hvor ufortollede varer lagres til de blir fortollet. Ofte er det en speditør som har et slikt lager.

For å kunne få ut varene fra tollageret og ta de i bruk, må de tollekspederes. Den vanligste formen for tollekspedisjon er fortolling.

Fortolling av varer

Vanligvis kan en speditør fortolle varene for deg. En speditør er en person eller et firma, som kan sørge for transport, tollklarering og liknende for andres regning. Speditøren deklarerer varer elektronisk ved å sende informasjon til Tolletatens fortollingssystem TVINN.

Både deklarasjonen fra speditøren og tilbakemeldingen fra Tolletaten skjer elektronisk. Verken importør eller speditør trenger da å møte opp fysisk hos Tolletaten for å deklarere varene
Selv om du bruker en speditør, er du som importør ansvarlig for at import og fortolling blir utført i tråd med regelverket.

Du kan velge å knytte deg til TVINN på egenhånd i stedet for å bruke en speditør.

Fra 01.01.2023 er det nå et krav om elektronisk levering av deklarasjon fra næringsdrivende.
Privatpersoner er fritatt fra kravet om elektronisk deklarering. Privatpersoner må derimot fylle ut Enhetsdokumentet (SAD-blanketten), møte opp hos Tolletaten med nødvendig dokumentasjon som faktura, fraktdokumentasjon, tillatelser og lignende.

Les mer om deklarering av varer

Dette må du betale og rapportere i avgifter

Du som importerer varer, plikter å melde fra om importen til Tolletaten.
Det er i hovedsak tre typer avgifter som kan påløpe ved import:

  • toll
  • merverdiavgift
  • særavgifter.

Alle varer er klassifisert med et varenummer i tolltariffen.

Eventuelle tollsatser, avgifter, gebyrer og restriksjoner er alltid knyttet opp til dette varenummeret.

Midlertidig deklarasjonsfritak for vare av mindre verdi

Dersom du får tilsendt en vare fra utlandet med en verdi under 350 kroner inkludert transport- og forsikringskostnader, er den inntil videre fritatt for deklarering.

Betaling og rapportering av toll og avgifter

Det er du som importør som har ansvaret for å betale eller rapportere toll og avgifter.
Dersom du er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal du beregne og innberette innførselsmerverdiavgiften i den nye skattemeldingen til Skatteetaten. Dersom du ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret (privatpersoner, utenlandske selskap etc.) betaler du innførselsmerverdiavgiften til Tolletaten ved innførselen.

Hvis du har fått innvilget tollkreditt hos Skatteetaten, kan du belaste tollkredittkontoen som alternativ til betaling på vanlig måte.

Les mer om tollkreditt på skatteetaten.no

Varer som er tollbelagt

De fleste varer er tollfrie. Forenklet sagt er det bare toll på tekstiler (for eksempel klær) og næringsmidler (mat og drikke). Dersom det er toll på varen, betales denne til tollmyndighetene ved innførselen. For næringsmidler kan tollsatsene variere i løpet av året. Når det gjelder klær, er tollsatsen avhengig av flere forhold. For å vite tollsatsen må du vite varenummeret i tolltariffen, det vil si hvordan den enkelte varen er klassifisert.

Merverdiavgift

Du skal som hovedregel innberette eller betale merverdiavgift på alle varer du importerer varer til Norge, selv om du ikke betaler toll på varene.

Stortinget fastsetter satsen på merverdiavgift årlig. Satsen for merverdiavgiften er 25 prosent. Et unntak er næringsmidler hvor satsen er 15 prosent.

Du må være oppmerksom på at toll, og eventuelle særavgifter, som du skal betale ved fortolling, også er med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften.

Særavgifter

På enkelte varer er det særavgifter. Stortinget fastsetter satsene årlig. Satser og hvordan du beregner særavgiften varierer. Hvis det er særavgift på varen du skal importere, må du sette deg inn i regelverket for denne særavgiften.

Det er blant annet særavgift på


Mulighet for redusert toll eller tollfritak

Norge har frihandelsavtaler med en rekke land. Det betyr at tollbelagte varer i hovedsak kan få redusert tollsats eller tollfritak hvis varene er omfattet av en frihandelsavtale. Hovedsakelig er det matvarer og tekstiler som er belagt med toll ved import til Norge.

Frihandelsavtaler gjelder ikke for merverdiavgift og eventuelle særavgifter.

Les mer om

Varer med restriksjoner og forbud

Enkelte varer kan ha forbud og restriksjoner ved import. Det kan hende norske myndigheter krever dokumentasjon eller tillatelser ved import av disse varene til Norge. Du må sjekke regelverket hos ansvarlig myndighet i Norge før du handler slike varer.

Oversikt over varer med restriksjoner 
Varer med restriksjoner Ansvarlig myndighet
Alkohol Skatteetaten og Helsedirektoratet
Tobakk Skatteetaten og Helsedirektoratet
Næringsmidler, planter, frø, dyr Skatteetaten og Mattilsynet
Truede dyre- og plantearter (CITES-varer) Miljødirektoratet
Legemidler  Statens legemiddelverk
Avfall  Miljødirektoratet
Eksplosiver, fyrverkeri og farlige stoffer  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Våpen, våpendeler og ammunisjon Politiet
Kulturminner, antikviteter  Riksantikvaren
Kulturdepartementet 

Det kan også være restriksjoner i eksportlandet, som gjør at du trenger en eksporttillatelse. Dette må du undersøke med selger eller myndighetene i det landet du handler.

Unntak og lettelser fra deklarasjonsplikten og melde- og fremleggelsesplikten av varer ved import

Alle som har med seg varer inn til Norge plikter som hovedregel å melde seg for Tolletaten på grensen og informere om hva og hvor mye de har med seg. Alle varer skal som hovedregel også deklareres for Tolletaten ved import, ved inngivelse av en tolldeklarasjon. Det er noen unntak og lettelser i disse pliktene. Det gjelder blant annet

  • tollfritt reisegods
  • midlertidig import av utenlandskregistrert motorvogn
  • midlertidig import av yrkesutstyr av mindre verdi når importør og eier er utenlandsk bosatt eller hjemmehørende

Tolletaten kan på visse vilkår etter søknad gi deg en lettelse i deklarasjonsplikten ved at du deklarerer flere sendinger på samme deklarasjon. Dette er blant annet gjort ved import av trevirke.

Foreløpig deklarering

I noen tilfeller kan du benytte en foreløpig deklarasjon. Det vil si at du får fristilt varen ved at du inngir færre opplysninger til Tolletaten enn det du gjør ved en fullstendig fortolling. Denne må gjøres opp med en fullstendig fortolling innen en frist som Tolletaten fastsetter.

Kravene for å benytte foreløpig deklarasjon er strenge, og Tolletaten vurderer om kravene er oppfylt i hvert enkelt tilfelle.

Midlertidig import

Det er egne regler for deklarering av varer som du skal importere midlertidig til Norge.

Refusjon av toll og avgifter

I noen tilfeller kan du søke om å få tilbakebetalt toll og avgifter. Det kan være du skal bytte et vareparti, heve kjøpet, eller du har mottatt varer som er ødelagt.

Transport av varer gjennom andre land

Noen varer blir transportert gjennom flere land på vei til Norge. Gjennom en transittering tillater tollmyndighetene transport fra selgeren i ett land og fram til et bestemmelsestollsted i et annet land, hvor transporten kan passere flere land underveis. En transittering skal sikre at varene kommer frem til bestemmelsesstedet i mottakerlandet. Ved ankomst til bestemmelsesstedet må du enten fortolle varene før du kan ta dem i bruk eller legge dem inn på tollager.

Transport av varer fra grensen til et annet sted i Norge

Hvis du mangler dokumenter eller av andre grunner ikke ønsker å fortolle varene ved grensen inn til Norge, må du sende varene videre «under Tolletatens kontroll» til et bestemmelsessted i Norge. Dette kaller vi forpassing av varer. Hvis varene ikke allerede er under en transittering, kan du sende varene videre ved at enten Tolletaten gir tillatelse til forpassing eller at du får en speditør på grensen til å starte en forpassing. Tolletaten setter en frist for når du senest må henvende deg til Tolletaten ved bestemmelsesstedet med varene. Du kan ikke ta i bruk varene før de er fortollet. Alternativt at du legger varene inn på tollager på bestemmelsesstedet.

Ved forpassing av ufortollede varer kan Tolletaten kreve at du stiller en form for sikkerhet, som vil bli tilbakebetalt når varene er kommet frem og fortollet.