Gå til innhold

Elektronisk omberegning i TVINN

Deklaranter kan sende inn søknad om omberegning elektronisk til Tolletaten som en utfylt TVINN-deklarasjon.

Ved innsending av en elektronisk omberegningssøknad i TVINN kan Tolletaten be om at ytterligere dokumentasjon skal sendes for dokumentkontroll. 

Elektronisk omberegning er en frivillig ordning. På sikt kan det bli aktuelt med pålegg om elektronisk innsending av visse typer omberegningssøknader.

Når man sender inn en elektronisk søknad om omberegning, gjøres dette ved at man fyller ut en fullstendig tolldeklarasjon slik den skulle ha vært utfylt ved første gangs deklarering.

TVINN vil så returnere en differansedeklarasjon som viser differansen mellom opprinnelig deklarasjon og innsendt omberegning. Dette er en effektivisering i behandling av omberegninger både for vareeier og Tolletaten.

1. Implementasjonsguider

Det er utarbeidet implementasjonsguide for både inn- og utførsel. Disse er publisert av Norstella og kan lastes ned på www.norstella.no. På grunnlag av implementasjonsguidene vil programvareleverandører kunne utvikle funksjonalitet for at deklaranter kan benytte elektronisk omberegning.

2. Test

Deklaranter som vil benytte seg av elektronisk omberegning må ha et tillegg til eksisterende TVINN-tillatelse. Dette skjer ved gjennomføring av test mot det tollstedet du er registrert hos. Det er viktig at man henvender seg Tollmyndighetene i forkant slik at testgjennomføring kan planlegges. Deklarerer du mot flere ekspedisjonsenheter under ulike nodinnummer skal du gjennomføre teksten mot hver enhet.

Når test er gjennomført og godkjent, får du tildelt en ekspedisjonsenhet i TVINN produksjon som du skal sende elektroniske omberegninger til. 

3. Nyttig informasjon til deg som deklarant

Ved innsendelse av en elektronisk omberegning er det noen praktiske forhold du må kjenne til.

 • Unntak fra omberegninger som kan behandles elektronisk er deklarasjoner som er:
  • eldre enn 3 år gamle
  • eldre enn 5 år gamle og som skal etterberegnes
  • klager på tidligere vedtak
  • søknad om drawback etter gjenutførsel
  • dataregistrert av Tolletaten
 • Gebyr som er fastsatt refunderes ikke av Tolletaten, refusjon søkes hos det enkelte returselskap. Dette gjelder for gebyrene: AR, BG, BO, DE, RK og RR
 • Merverdiavgift refunderes som hovedregel ikke, da registrerte foretak i de fleste tilfeller har rett til fradrag for inngående merverdiavgift. 
 • Deklarasjonskategorier ved elektronisk omberegning:
 • RE for refusjon – denne skal benyttes i de tilfeller omberegningen fører til en reduksjon av beløpet som er betalt på opprinnelig deklarasjon
 • EB for etterberegning – denne skal benyttes i de tilfeller omberegningen fører til en økning av beløpet som er betalt på opprinnelig deklarasjon
 • SO for statistisk oppretting – denne skal benyttes i de tilfeller omberegningen ikke fører til endringer i kunde eller avgiftsbeløp eller endring av avskrivning på skriv eller kvote

Ved kategori SO kan følgende rubrikker endres:

 • 06-antall kolli
 • 14 - deklarant (ikke ved dagskreditt)
 • 15A - avsenderland (innførsel)
 • 17A - bestemmelsesland (utførsel)
 • 19 - containere
 • 21 - transportmiddelets nasjonalitet
 • 24A - transaksjonstype
 • 25 - transportmåte ved grensen
 • 30 - varenes lagringssted
 • 31 - kolli og varebeskrivelse
 • 31- chassisnummer
 • 35 - bruttovekt
 • 38 - nettovekt
 • 41 - mengde i annen enhet
 • 43 - verdifastsettelseskode
 • 49 - godsnummer
 • Feltet «produksjonsfylke» ved utførsel 

Forutsetning for å kunne endre feltene for nettovekt og mengde i annen enhet ved kategori SO er at disse ikke resulterer i endringer av avgifter på deklarasjonen (eks.: toll per kg, avgift per stk)

 • Årsak for søknad om omberegning angis i form av ulike typetilfeller. Typetilfeller må fylles ut for hver enkelt søknad tilpasset det søknaden gjelder. Dersom flere typetilfeller er aktuelle skal den som beskriver bakgrunnen for omberegningssøknaden best benyttes. Eks: dersom endret varenummer fører til endret avgiftssats, er det typetilfelle tilknyttet feil varenummer som skal benyttes. Se vedlagte typetilfelleliste lenger ned i dokumentet
 • Hvert tollsted vil ha egne ekspedisjonsenheter som elektroniske omberegninger skal sendes til.
 • Omberegninger med kategorien EB og RE skal sendes til ekspedisjonsenhet tildelt for elektroniske omberegninger
 • Omberegninger med kategori SO sendes til ekspedisjonsenhet deklaranten benytter ved ordinære fortollinger eller annen ekspedisjonsenhet oppgitt til dette formål
 • Innsendt søknad om omberegning i form av en deklarasjon skal alltid inneholde ekspedisjons- og løpenummer opprinnelig deklarasjon
 • Innsendt søknad om omberegning skal alltid inneholde fritekst som angir årsak til hvorfor du søker om omberegning – inntil 280 tegn

4. Nyttig informasjon til deg som programvareleverandør

 • Når Tolletaten ber om ny versjon av deklarasjonen, skal deklarant sende ny versjon med neste ledige oddetall som versjonsnummer (1,3,5 osv).
 • Kategori KO skal ikke benyttes ved korrigering av elektronisk omberegning, den nye versjonen skal ha en av omberegningskategoriene EB, RE eller SO.
 • Årsak til omberegning angis i segmentet "FTX+AAH" (maks 280 tegn).
 • Når omberegningen er godkjent av Tolletaten sendes en CUSDEC fra Tvinn til deklarant. Se avsnitt 2.2.7 i implementasjonsguiden for Toll-innførsel.
 • Ekspedisjons- og løpenummer i utgående CUSDEC vil bli sendt i segmentet "RFF+ABT" tilsvarende CUSRES for tollkvittering.
 • Eventuell melding til deklarant i utgående CUSDEC vises i segmentet "FTX+AAP" (maks 350 tegn).
 • For avgifter på varelinjenivå og avgiftsummer vil utgående CUSDEC inneholde differansen mellom søknad om omberegning og opprinnelig deklarasjon.
 • Ved endring av varenummer må man ikke gjenbruke varelinjenummeret. I søknaden om omberegning må ny varelinje legges til og opprinnelig varelinje slettes. Eksempel: Dersom det var registrert tre varelinjer i opprinnelig deklarasjon, og linje tre var bananer men skulle vært mango, skal linje fire sendes som mango mens linje tre skal være slettet i søknaden om omberegning.

Endringer

12.12.19: Endring av antall tegn på melding til deklarant

29.06.18: Typetilfellene er lagt til en underside

11.03.16: Det er lagt til flere typetilfeller

08.02.17: Kvalitetssikret

30.06.17: Lagt til nytt typetilfelle 0050 gjeldene fra 1.7.2017

05.07.17: Endring i tekst i typetilfelle 0050.

10.06.18: Oppdatert unntak fra omberegninger.

03.06.19: Oppdatert