Gå til innhold

Eksport av bil og andre kjøretøy

Her finner du informasjon om hvordan du skal forholde deg når du skal eksportere en bil eller annet kjøretøy til utlandet, for eksempel ved et salg eller at du tar med deg din egen bil ut av Norge i forbindelse med flytting. 

1. Før du eksporterer kjøretøyet

Anses kjøretøyet som avfall?

Skal du eksportere en bil eller et annet kjøretøy som kan anses som avfall/vrak (mangler EU-godkjenning), kan du lese mer på Miljødirektoratets nettsider.
Les mer på nettsidene til Miljødirektoratet

Er kjøretøyet produsert før 1950?

Hvis du skal eksportere en bil eller et annet kjøretøy som er produsert før 1950, kan det regnes som et kulturminne. Du må da sjekke med Teknisk museum om du trenger en eksporttillatelse.
Les mer på nettsidene til Teknisk museum

Militære kjøretøy

Hvis du skal eksportere et militært kjøretøy, må du undersøke med Utenriksdepartementet om du trenger utførselslisens.
Les mer på nettsidene til Utenriksdepartementet 

EUR1

I noen tilfeller kan tollmyndighetene i importlandet spørre om du har eller kan fremskaffe et opprinnelsesbevis / EUR1 da du vil trenge dette for å få innført kjøretøyet tollavgiftsfritt. Det er klare regler for når Tolletaten kan attestere EUR1-dokument ved eksport av brukte kjøretøy. 
Les mer om det her 

Andre dokumenter / annen dokumentasjon:

  • Vi anbefaler at du undersøker med tollmyndighetene i landet du skal importere bilen til om hvilke dokumenter de krever for tollklareringen der.
  • Originalt registreringsdokument eller samsvarssertifikat (COC-dokument) og eventuell kjøp- /salgskontrakt eller verdivurdering / takst.
  • Eventuell annen dokumentasjon Tolletaten finner nødvendig for utførselsdeklareringen. 

Refusjon av norske avgifter

I visse tilfeller kan du få refundert deler av engangsavgiften på biler som er førstegangsregistrert i Norge 26. juni 2014 eller senere .
Les mer på nettsidene til Skatteetaten

2. Hvis verdien er 5 000 norske kroner eller lavere

Da behøver du som hovedregel ikke deklarere kjøretøyet til Tolletaten (utførselsdeklarasjon).

Du må imidlertid deklarere kjøretøyet hvis det er

  • å anse som avfall
  • produsert før 1950
  • å anse som militært

Se under neste punkt for informasjon om hvor du får utstedt utførselsdeklarasjonen og hvilke dokumenter du skal ha med deg.

3. Hvis verdien er over 5 000 norske kroner

Da må du deklarere kjøretøyet for utførsel (utførselsdeklarasjon) til Tolletaten. Du får utstedt en deklarasjon ved en av ekspedisjonsstedene våre. Du kan eventuelt kontakte et spedisjonsfirma som kan hjelpe deg med deklareringen.

Du må ha med deg:

  • Originalt registreringsdokument som viser at kjøretøyet er registrert på deg (eller samsvarssertifikat COC-dokument).
  • Eventuell salgskontrakt eller verdivurdering/takst.
  • Personlig ID.
  • Eventuell tillatelse fra andre etater hvis dette er nødvendig (se punkt 1 - Før du eksporterer kjøretøyet)

4. Ulike typer bilskilter

5. Når du skal passere grensen

Du må stoppe på grensen og vise frem utførselsdeklarasjonen. Har du ikke fått laget den på et innenlands tollsted, må den lages på grensen, enten av oss eller speditør.

Oversikt over ekspedisjonsstedene og deres åpningstider finner du her

6. Tolletaten attesterer ikke utførselsdeklarasjoner i ettertid

Hvis du har en utførselsdeklarasjon som ikke er attestert ved utførselen, kan ikke Tolletaten attestere denne i ettertid. Tolletatens attestering (stempling) av en utførselsdeklarasjon skal skje ved faktisk utførsel. Det er en bekreftelse vi gir på at utførselen av varen(e) skjer på det angitte tidspunkt.

I tilfeller hvor du ikke har sørget for å få stempel på deklarasjonen ved utførselen, har Tolletaten i realiteten blitt fratatt muligheten for fysisk kontroll av varen(e), og vi vil derfor ikke kunne bekrefte at det som er angitt på deklarasjonen faktisk er utført.

Derfor kan vi heller ikke attestere deklarasjonen i ettertid.

Refusjon av deler av engangsavgiften

Det er Skatteetaten som behandler søknader om delvis refusjon i henhold til Forskrift om engangsavgift på motorvogner § 7-3.

I § 7-3, fjerde ledd heter det:
Utførsel av motorvognen må dokumenteres ved attestert utførselsdeklarasjon. Ved beregning av refusjonsbeløpet skal dato for utførselsdeklarasjon legges til grunn. Skattekontoret kan i særlige tilfeller fravike kravet om attestert utførselsdeklarasjon dersom utførselen dokumenteres på annen betryggende måte.

Dette er da et forhold mellom deg og Skatteetaten.

Vi påpeker igjen at du må sjekke med tollmyndighetene i landet du innfører bilen til om hvilke regler som gjelder der og hva slags dokumentasjon som kreves.