Gå til innhold

Reise ut av Noreg med skytevåpen

Skal du ha med deg skytevåpen til eit anna EØS-land, kan du søkje om europeisk våpenpass. Skal du utanfor EØS, må du levere ei erklæring til Tolletaten ved grensepassering/utreise.

For mellombels (midlertidig) utførsel av skytevåpen, til dømes i samband med jakt eller konkurranse i utlandet, må du som hovudregel tolldeklarere våpenet før grensepassering ut frå Noreg.

Våpenpass dersom du reiser innanfor EU/EØS

Kravet til tolldeklarasjon gjeld ikkje dersom

  • du har eit gyldig europeisk våpenpass for våpenet, og
  • utførselen gjeld for kortare tid enn 3 mnd, og
  • du reiser innanfor EU/EØS.

Du søkjer politiet om europeisk våpenpass.

Meir informasjon om grensepassering med skytevåpen og europeisk våpenpass - sjå politiet sin nettstad.

Dersom du har eit gyldig europeisk våpenpass, treng du ikkje å deklarere våpenet for Tolletaten ved ut- og innreise til Noreg og du kan gå på grøn sone.

Reise med skytevåpen til Sverige

Svenske tollstyresmakter har ein registreringsordning for mellombels innførsel av skytevåpen til Sverige. Du kan registrere våpenet elektronisk på nettsidene til svensk toll www.tullverket.se eller ved ein svensk tollstasjon. Du bør også undersøke dei svenske reglane knytt til innførsel av tilbehør til våpen som til dømes lyddemparar og kikkertsikter.

Lyddemparar kan også vere eksportregulert ved utførsel frå Noreg.

For nærmare informasjon, sjå www.eksportkontroll.no

Dersom du ikkje har våpenpass eller reiser utanfor EØS

Dersom du ikkje har eit gyldig våpenpass eller reiser til et land utanfor EØS, må du deklarere våpenet hos Tolletaten ved utreise og innreise til Noreg. Du må også deklarere skytevåpen som er deaktivert i samsvar med våpenlova § 27. Du leverer ei erklæring som gjeld for ein reise og som er gyldig i inntil eitt år. 

Melding om mellombels utførsel av skytevåpen kan du laste ned frå politiets nettsider.

Meldinga/erklæringen skal du fylle ut i to eksemplarar. Når du reiser ut av Noreg, må du gå på raud sone og levere erklæringa til Tolletaten. Tolletaten tar vare på det eine eksemplaret. Det andre eksemplaret må du levere til Tolletaten når du kjem tilbake til Noreg.

Våpenkort

Hugs å ta med deg våpenkortet ditt når du reiser med våpen. Våpenkortet viser at du er den rettmessige eigaren av skytevåpenet.

Les meir om å reise med våpen og søk om våpenpass på politiets nettsider

Reise med lånt skytevåpen

Har du spørsmål om å reise frå eller til Noreg med våpen du har lånt av andre, må du kontakte politiet på telefon 0 28 00 eller sjå politi.no for meir informasjon.

Flytte til utlandet

Dersom du flyttar til utlandet og vil ha med deg skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, må du søkje politiet om løyve (tillatelse) til å ta med deg dette ut av Noreg.

Sjekk reglane i landet du skal reise til

Hugs å sjekke reglene som gjeld i landet du reiser til. Du bør forsikre deg om at europeisk våpenpass strekk til, eller om det er nasjonale ordningar i tillegg.

Grensepassering med skytevåpen, våpendelar og ammunisjon

Når du skal passere grensa med våpen, våpendelar og ammunisjon skal du etter hovudregelen leggje fram våpen og dokumentasjon til Tolletaten for kontroll.

Gå på raud sone Dersom du har eit gyldig løyve frå politiet til å inn- og utføre eit skytevåpen
Gå på raud sone Dersom du har kjøpt eit skytevåpen i utlandet, uavhengig av om det er innanfor eller utanfor verdigrensa.
Unnataket: gå på grøn sone Dersom du har eit gyldig europeisk våpenpass og reiser innanfor EU/EØS

Tolletaten kan ta beslag i skytevåpen som avdekkjast i kontroll på grøn sone sjølv om løyvet (tillatelsen) er i orden. Det einaste unnataket er dersom du reiser med eit gyldig europeisk våpenpass.

Kontakt politiet

Det er politiet som har ansvaret for regelverket om inn- og utførsel av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Ta kontakt med politiet på telefon 0 28 00 eller sjå politi.no for meir informasjon om å reise med våpen inn og ut frå Noreg.

Regelverk og retningslinjer

Fant du det du lette etter?