Gå til innhold

Opprinnelseskonvensjonen

Fra 1. september 2021 og utover iverksettes de nye reviderte opprinnelesreglene for noen av frihandelsavtalene tilknyttet opprinnelseskonvensjonen. Med endringene kan du velge om du vil bruke de nye reviderte opprinnelsesreglene eller de eksisterende opprinnelesesreglene. Hvis du bruker de reviderte opprinnelsesreglene må du vise til «TRANSITIONAL RULES» i opprinnelsesbevisene.

Regional konvensjon om fellespreferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved Middelhavet, også kalt Opprinnelseskonvensjonen, erstatter opprinnelsesprotokollen i hver frihandelsavtale.

Disse er med på konvensjonssamarbeidet:

EFTA, EU, Albania, Algerie, Bosnia og Herzegovina, Egypt, Færøyene, Georgia, Israel, Jordan, Libanon, Kosovo, Marokko, Moldova, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia, Syria, Tunisia, Tyrkia, Ukraina og Palestina.

EFTA har frihandelsavtaler med alle landene, unntatt Algerie, Moldova, Kosovo og Syria.

Reviderte opprinnelsesregler

De aller fleste stater i Europa og ved Middelhavet har sluttet seg til Den regionale konvensjonen om felles preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved Middelhavet (PEM-konvensjonen), bl.a. de fire EFTA-statene, EU, Færøyene, Tyrkia, statene i Nord-Afrika og Midtøsten som tar del i Barcelona-prosessen, Moldova, Ukraina, Georgia, samt statene på Vest-Balkan som tar del i EUs stabiliserings- og assosieringsprosess. Det viktigste unntaket er Storbritannia, som etter uttreden fra EU ikke lenger er en del av PEM-konvensjonen.

Opprinnelsesreglene i konvensjonen skal oppdateres med mer moderne regler. Endringer i PEM-konvensjonens bestemmelser krever enstemmighet. Partene har i flere år diskutert og forhandlet om mer liberale regler i PEM-konvensjonen, og forslag til endringer er utarbeidet. Statene har imidlertid ikke lyktes å bli enige om at disse endringsforslagene kan tre i kraft. I påvente av ikrafttredelse har statene som har akseptert endringsforslagene, blitt enige om å anvende, i intern handel mellom disse, et alternativt sett med opprinnelsesregler basert på de fremforhandlede reglene i PEM-konvensjonen. Eksportørene kan velge hvilket sett med regler de vil bruke i hvert enkelt tilfelle, i de avtalene der de nye reglene er innarbeidet.

Endringene vil i de aller fleste tilfellene gjøre det lettere å oppnå opprinnelsesstatus. Endringene innebærer blant annet en forenkling av de produktspesifikke listereglene, en økning av prosentandelen tredjelandsmaterialer som kan brukes i produksjonen, en økning av ‘toleranseregelen fra 10 til 15 prosent samt bestemmelser om full kumulasjon. Det gjøres også endringer i definisjonen av begrepet ‘deres fartøy’, ettersom dagens nasjonalitetskrav for offiserer og mannskap fjernes. Dette vil ha stor betydning for norske fiskefartøy som fanger fisk for eksport.

De alternative reglene åpner også for å avtale tilpasninger mellom partene i en frihandelsavtale. Dette vil eventuelt fremgå av de bilaterale opprinnelsesprotokollene. Slike tilpasninger er blant annet avtalt for tekstiler. I noen avtaler er det også uttrykkelig presisert at elektronisk EUR.1-sertifikat kan benyttes. De avtalene som har vedtak om full kumulasjon for tekstiler og bruk av elektroniske varesertifikater, er merket med stjerne.

Det er enighet om å anvende de alternative opprinnelsesreglene i følgende avtaler:

Avtaler Iverksettelse
EFTA–Albania * 1. januar 2022
EFTA–Bosnia-Herzegovina 1. september 2023
EFTA–Montenegro * 1. april 2022
EFTA–Nord-Makedonia 1. april 2022
EFTA–Serbia *

1. januar 2022

EFTA–Tyrkia Avventer undertegning og notifiseringer
Den bilaterale avtalen Norge–EF 1. september 2021
Norge–Færøyene Avventer notifiseringer
EØS-avtalen 30. april 2022 med tilbakevirkende kraft fra 1. september 2021
EFTA-konvensjonen 1. november 2021

 

Denne listen oppdateres fortløpende etter hvert som frihandelsavtalene implementerer de nye alternative opprinnelsesreglene. 

Dersom man benytter de nye alternative reglene må det anføres i rubrikk 7 på varesertifikat EUR.1 «TRANSITIONAL RULES».

Benyttes opprinnelseserklæring skal den lyde:

“ The exporter of the products covered by this document (customs authorization No………1 ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …………….. 2 preferential origin according to the transitional Rules of origin

Varesertifikat EUR-MED og opprinnelseserklæring EUR-MED benyttes ikke ved anvendelse av de nye alternative reglene.

 

Vedlegg