Gå til innhold

Digitoll

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Omfanget av varer som krysser grensen er stort, og volumet har økt over mange år. Tolletaten er avhengig av å digitalisere prosesser for å håndtere volumet og sikre harmonisering med EU regelverket. Samtidig ønsker vi å tilby en mest mulig effektiv og sømløs grensepassering der varer frigjøres automatisk, der det ikke er behov for kontroll eller manuell behandling.  

Gjennom Digitoll-konseptet vil vi fjerne tidkrevende og manuelle prosesser ved innførsel av varer til landet for næringslivet. For å få det til trenger vi digital informasjon før eller senest ved grensepassering. Når det ikke er behov for kontroll krysses grensen raskt og effektivt, og varene kan frigjøres automatisk for den valgte tollprosedyren ved grensepasseringen.

Hva er Digitoll?

Digitoll-konseptet er tre-delt og basert på følgende sentrale forutsetninger:

 1. Informasjon leveres digitalt, før eller senest ved grensepassering.
 2. Tolletaten behandler og risikovurderer informasjon før eller senest ved ankomst.
 3. En i størst mulig grad automatisert grensepassering med automatisk frigjøring for valgt prosedyre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Det er en nær sammenheng mellom digital informasjonsutveksling, digital behandling av informasjon og muligheten for en i størst mulig grad automatisert grensepassering.

To hovedgrep er viktige for å sikre at Tolletaten mottar og kan behandle informasjon om transportmiddel og varer før disse ankommer grensen:

 1. Direktekjøringsordning avvikles mars 2025
  Dagens direktekjøringsordning, der varer kan kjøres direkte til varemottaker og deklareres inntil 10 dager etter grensepassering, vil bli avviklet mars 2025. Formålet med avviklingen er å sikre at Tolletaten mottar vareopplysninger før eller senest ved grensepassering. Her finner du viktige datoer i utfasingsplanen.
 2. Innføring digital melde-og opplysingsplikt mars 2025
  Det innføres en digital melde- og opplysningsplikt. Formålet med digital levering av opplysninger er å gi Tolletaten oversikt over hvilke varer som ankommer landet, med hvilket transportmiddel, hvor og når. Systemstøtte for digital levering vil innføres gradvis for ulike transportformer i henhold til gjennomføringsplanen. Pliktig digital levering vil innføres som hovedregel i mars 2025.

Når Tolletaten kan motta og behandle informasjon digitalt før eller ved ankomst er det mulig å gi transporten eller varen status «ikke-kontroll ved ankomst» eller «kontroll ved ankomst». Dette er nødvendig for å kunne tilby automatisert frigjøring av varer for den valgte prosedyren.

Fordeler ved å bruke Digitoll

Innføringen av Digitoll skjer trinnvis og vil pågå i flere faser. Vi oppfordrer næringslivet til så snart som mulig til å starte tilpasning til en fremtidig vareførsel der varer ikke lenger kan direktekjøres til varemottaker, og der det må leveres deklarasjon før eller senest ved grensepassering. Vi oppfordrer også aktører i næringslivet til å koble seg på det nye systemet for digital levering av opplysninger under melde- og opplysningsplikten, etter hvert som systemstøtte for den enkelte transportmåte gjøres tilgjengelig.

Ved å ta i bruk digitoll så tidlig som mulig vil næringslivet kunne tilpasse egne systemer og arbeidsprosesser og gjøre nødvendige justeringer før direktekjøringsordningen avvikles og det innføres plikt til digital oppfyllelse av melde- og opplysningsplikten. Tolletaten vil være tilgjengelige og bistå dere gjennom hele overgangsperioden.

Digital informasjon om varer før eller senest ved grensepassering vil:

 • Motvirke ulovlig innførsel og bidra til like konkurransevilkår.
 • Beskytte samfunnet mot trusler relatert til helse, miljø og terror.
 • Gi raskere fristilling av varer for fri omsetning.
 • Gi en raskere passering på grensen.
 • Bety at det er mindre behov for etterarbeid.
 • Gi bedre egenrettingsmuligheter og færre feil.
 • Bety at plikter og ansvar blir tydeligere.
 • Gi økt effektivitet i samhandlingen mellom Tolletaten og næringslivet.
 • Gi et bedre informasjonsgrunnlag om varer som importeres og eksporteres for hele samfunnet.
 • Digitoll vil medføre mindre kø for varetransporten inn og ut fra tollstedene. Dette vil gi færre biler som går på tomgang i kø, som igjen ville kunne gi mindre belastning på lokalt miljø. Tolletaten vil også fjerne alle krav om at papirdokumenter må fremvises på tollstedet, da all informasjon skal være sendt inn digitalt på forhånd som også gjør løsningen mer bærekraftig.


Varer fra tredjeland med krav om EUs felles innførselsdokument om helse (CHED) må deklareres ved ankomst til grensen fra 1. januar 2023.