Gå til innhold

Tolltariffen 2021 - forslag til nye oppdelinger - høring

Tolletaten sender på høring forslag til nye oppdelinger i tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2021. Høringsfrist er 12. august 2020.

Tolldirektoratet har i forbindelse med utarbeiding av tolltariffen som skal gjelde fra 1. januar 2021 bedt om begrunnede innspill til endringer.

Det har kommet forslag fra tre aktører:

- Tine ber om egne varenummer for smør og fløte i kapittel 4.
- Landbruksdirektoratet ber om egne varenummer for sjokoladepålegg og pulver til sjokoladedrikk i kapittel 18.
- Interfrukt ber om eget varenummer for visse frukter under kapittel 20.

I høringsnotatet følger en detaljert beskrivelse av hvert forslag, samt Tolldirektoratets kommentarer.

Det bes om merknader innen 12. august 2020. Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å legge høringen frem for underordnede etater.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er de omtalte forslag som er gjenstand for høring og at det ikke er anledning til å fremme forslag til ytterligere oppdelinger.

Høringen er åpen for alle og alle høringssvar vil bli publisert fortløpende på denne siden.

Høringsinnspill sendes post@toll.no (bruk "Høringssvar tolltariffen 2021" i emnefeltet samt saksnummer 20/07070) eller til:

Tolldirektoratet
Regelverk og prosedyreavdelingen
v/ Tariff- og opprinnelsesseksjonen
Postboks 2103 Vika
0125 Oslo

Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til tolltariffen@toll.no.

Vedlegg

 

Høringssvar