Gå til innhold

[Opphevet] § 12-13-2 Hvem klassifiseringsuttalelsen gjelder for

Tollforskriften § 12-13-2 sier hvem klassifiseringsuttalelsen gjelder for og hvor lenge den er gyldig.

  • En klassifiseringsuttalelse  utstedes i navnet til den som skal importere en vare til Norge, eksportere en vare til eller fra Norge, eller som er eller vil bli produsent av en vare i Norge. Denne personen anses som innehaver  av klassifiseringsuttalelsen.
  • En representant anses ikke som innehaver av en klassifiseringsuttalelse.
  • Det gis ikke en klassifiseringsuttalelse for en vare som et firma enten ikke er eller vil bli importør eller eksportør av, eller som ikke er eller vil bli produsert. Dette vil si at et firma eller person ikke kan få klassifiseringsuttalelse for f.eks. en konkurrents produkter.
  • Det gis en separat klassifiseringsuttalelse for hver enkelt vare.
  • Tolletaten kan foreta enhver kontroll eller analyse av varen for å undersøke om den er identisk med den varen det er søkt klassifiseringsuttalelse for.
  • En klassifiseringsuttalelse er kun gyldig når det er innehaver som er importør, eksportør eller produsent. Andre kan derfor ikke påberope seg en klassifiseringsuttalelse gitt til innehaver.
  • Skifter innehaveren navn uten å skrifte organisasjonsnummer, anses denne å være den samme som før navnebyttet. Klassifiseringsuttalelsen er derfor å anse som gyldig.
  • Den generelle gyldighetstiden for en klassifiseringsuttalelse er tre år fra brevets dato, men kan i særskilte tilfeller forkortes. Se tollforskriften § 12-13-3.
  • Klassifiseringsuttalelsen er bare bindende for ekspederinger mv. som foretas etter at uttalelsen er gitt. Endringer av eventuelle uriktige ekspederinger mv. som er foretatt før dette tidspunktet følger de vanlige reglene for endring i tolloven §§ 12-10, 12-11 og 12-12.