Gå til innhold

Storbritannia - Norge frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia iverksettes 1. desember 2021. Den baserer seg på HS 2017, og innebærer mulighet for å kreve tollpreferanse ved import til Norge og Storbritannia.

Generelt om avtalen

Frihandelsavtalen mellom Norge, Island og Liechtenstein på den ene siden og Storbritannia på den andre siden iverksettes fra 1. desember 2021 mellom Norge og Storbritannia.  

For mer informasjon på engelsk om avtalen, se EFTAs nettsider. For mer informasjon på norsk, se stortingsproposisjonen.

Hvilke varer er omfattet? 

For mer informasjon om vareomfanget vises det til stortingsproposisjonens punkt 3.3, samt avtalens 5-e3-uk-annex5-schedule-of-concessions-united-kingdom-to-norway.pdfvedlegg V ved eksport til Storbritannia og avtalens 3-e3-uk-annex3-schedule-of-concessions-norway-to-united-kingdom.pdfvedlegg III ved import til Norge.

Vilkår for preferansetoll

For å dra nytte av lavere toll og nulltoll som er gitt under avtalen, må varene som importeres eller eksporteres mellom Norge og Storbritannia ha opprinnelse i Norge eller Storbritannia. En vare får opprinnelsesstatus hvis den oppfyller krav som fremgår av opprinnelsesreglene i avtalen. Varer som ikke har opprinnelse i Norge eller Storbritannia, kan ikke få fordeler av de tollreduksjoner som frihandelsavtalen gir.

De generelle kravene for opprinnelsesstatus finner du i vedlegg I til avtalen, se lenke nedenfor. Her finner du også bestemmelser om administrativt samarbeid om kontroll av opprinnelsesbevis mv., og bestemmelser om transport av varer mellom avtalepartene.

For å finne ut av hvordan en opprinnelsesvare må produseres, herunder i hvilken grad du kan bruke innsatsmaterialer fra land utenfor avtalen, må du se på listereglene i vedleggets tillegg 1 og 2, se lenke nedenfor. 

Varens opprinnelse må alltid kunne dokumenteres. Malen for opprinnelseserklæring finner du i tillegg nr. 4, se lenker nedenfor. I denne avtalen kan alle eksportører bruke opprinnelseserklæringer uten verdigrenser, og godkjente eksportører slipper også å signere erklæringene. Varesertifikat EUR.1 skal ikke brukes, men sertifikater utstedt før 1. desember 2021 vil bli godtatt av norske tollmyndigheter i en overgangsperiode. Tilsvarende vil britiske myndigheter godta sertifikater ustedt før 1. desember 2021.

Det er mulig å kreve preferansetoll for opprinnelsesvarer som var i transitt, i en frisone under tollmyndighetenes kontroll eller på midlertidig oppbevaring på et tollager per 1. desember 2021, forutsatt at vilkårene i avtalen ellers er oppfylt. I disse tilfellene utsteder eksportør en tilbakevirkende opprinnelseserklæring, se artikkel 33 i vedlegget om opprinnelsesregler.

TVINN

Preferansetollsatser for innførsel av varer med opprinnelse i Storbritannia (landkode GB) i henhold til den nye frihandelsavtalen er lagt inn i Tolletatens elektroniske deklarasjonssystem – TVINN. På innførselsdeklarasjonen (Enhetsdokumentet) skal det i rubrikk 36 skrives ”P”. I innførsels- og utførselsdeklarasjonen rubrikk 1 kolonne 1 skrives IM eller EX.

Den midlertidige broavtalen opphører

Ved ikrafttredelse av frihandelsavtalen opphører den midlertidige broavtalen. Her kan du lese mer om dette.

Andre krav ved import og eksport

I tillegg til vilkårene ovenfor for å få preferansetoll, kan det også være andre krav som må tilfredsstilles i forbindelse med import eller eksport mellom Norge og Storbritannia. Dette gjelder særlig for animalske og plantebaserte varer (se avsnitt 2.3 i avtalen og vedlegg XIII) samt varer med tekniske krav (se avsnitt 2.2 i avtalen). På en annen side har også partene påtatt seg forpliktelser som skal bidra til å lette samhandelen og forenkle tollprosedyrene, se avsnitt 2.2 om handelsfasilitering i avtalen (jf. lenke nedenfor).

Dersom du er i tvil om hvilke krav som gjelder, anbefaler vi at du kontakter aktuell regelverkseier i Norge eller i Storbritannia. 

Vedlegg

e3-uk-main-agreement.pdfFrihandelsavtalen

frihandelsavtale-med-storbritannia---vedlegg-i---opprinnelsesregler.pdfVedlegg I – opprinnelsesregler (165 kB)

tillegg-1-og-2.pdfTillegg 1 og 2  – innledende anmerkninger og listeregler (383 kB)

tillegg-3.pdfTillegg 3 – land det kan kumuleres med på visse vilkår (11 kB)

tillegg-4.pdfTillegg 4 – opprinnelseserklæring (11 kB)

tillegg-5.pdfTillegg 5 – leverandørerklæring (18 kB)

tillegg-6.pdfTillegg 6 – langtidsleverandørerklæring (19 kB)